Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 1

1. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn genegenheden met zuiverheid; en is overzulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels, en zijn vrijen wil van God afwijkende, heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Schepper en Schepping
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Brug naar Genesis ll

Tot dienst aan God

Susie

Mijn rechterhand gevat

Dragende Zijn kruis

Met psalmen prijzen -2-

Geliefde Psalmen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Psalmen Davids - Berijming 1773

Voor Niemand Bang Dl. 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep