Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 1

1. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn genegenheden met zuiverheid; en is overzulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels, en zijn vrijen wil van God afwijkende, heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Schepper en Schepping
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

De Christinnereis

Mijn raad zal bestaan

Zijn trouwe zorg

Vruchtbaar door verdrukking

Eerlijk antwoord

Compleet gelukkig

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Looft Hem op uw blijde snaren

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep