Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 5

5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in dezen toe met de wet der tien geboden, van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en den mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, noch enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo, door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder den vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Kennis van God
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Beschouwelijk

Ik kom haastelijk (5)

Apostolisch onderwijs

Een huis voor de Heere

Alledaags

Psalmen gezongen cd

Schutz; Psalmen Davids 1619

Herademen Met De Psalmen

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Looft Hem op uw blijde snaren

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep