Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 12

12. Doch zo ver is het vandaar, dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken; gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Verwondering - troost na sekueel geweld

Op zoek naar vreugde in het ambt

Op naar vast en zeker

God gebruikt geweld

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep