Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 15

15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid dezer volharding, welke God, tot Zijns Naams eer en tot troost der godvruchtige zielen, in Zijn Woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft, en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, en wordt van den satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt, en van de dwaalgeesten bestreden; maar de bruid van Christus heeft haar altijd, als een schat van onwaardeerbaren prijs, zeer tederlijk bemind, en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen; tegen Denwelken geen raad geldt, noch enig geweld iets vermag. Welken enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Op zoek naar vreugde in het ambt

101 bemoedigingen voor moeders

God gebruikt geweld

Verwondering - troost na sekueel geweld

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep