Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 117

Vr. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?
Antw. Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God,
Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft,
om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen.
Ten andere, dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen,
opdat wij ons voor het aangezicht Zijner Majesteit verootmoedigen.
Ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben dat Hij ons gebed,
niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn,
om des Heeren Christus` wil zekerlijk wil verhoren,
gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om redding)
• Geloof in Christus
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Het Grote Huis achter de dijk

Een gevoelige snaar

Bijbels bidden voor je kinderen

God gebruikt geweld

Daarom ga ik naar de kerk

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen