Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1110

DAT JEZUS CHRISTUS WAARACHTIG EN EEUWIG GOD IS
Wij geloven dat Jezus Christus naar Zijn Goddelijke natuur de eniggeboren Zone Gods is, van eeuwigheid geboren; niet gemaakt, noch geschapen (want alzo zou Hij een schepsel zijn), maar eenswezens met den Vader, mede-eeuwig, het uitgedrukte Beeld der zelfstandigheid des Vaders en het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, Hem in alles gelijk zijnde.
Dewelke is Gods Zoon, niet alleen van dien tijd af dat Hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid; gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden:
Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat Woord, Hetwelk hij God noemt; de apostel zegt dat God de wereld door Zijn Zoon gemaakt heeft;
insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft; zo moet dan Degene Die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door Hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha: Zijn uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel: Hij is zonder begin der dagen, en zonder einde des levens. Zo is Hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, Denwelken wij aanroepen, aanbidden en dienen.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig
• Jezus als Zoon
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

De beleving van het heil

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Ik geloof in God

Voor ons geslacht

Trek mij, wij zullen u nalopen (deel 1)

Waar is antwoord?

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Windsbacher Psalmen Ii

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep