Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 10

10. Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men den mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelven door zijn vrijen wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn (hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt); maar men moet het Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfden in den tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het Rijks Zijns Zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen, Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelven, maar in den Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Genadig (God is -)
• Uitverkiezing

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 10 uitleg

Suggestie doorgeven >

101 bemoedigingen voor moeders

Bij God leeft ons goed

Advent met Augustinus

Als God dan liefde is...

Op weg naar Sion

Bijbel (HSV) blauw

Kinderbijbel HSV

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel voor jullie

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen