Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1131

VAN DE DIENAARS, OUDERLINGEN EN DIAKENEN
Wij geloven dat de dienaars des Woords Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der Kerk, met aanroeping van den Naam Gods en goede orde, gelijk het Woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig den tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van den Heere is.

En aangaande de dienaars des Woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij een zelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, den enigen algemenen Bisschop en het enige Hoofd der Kerk.

Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worde of in verachting kome, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des Woords en de ouderlingen der Kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ambt
• Predikant - prediking

Suggestie doorgeven >

Pelgrimeren met God

Op naar vast en zeker

Mensenzoon tussen de kandelaren

Samen luisteren in de stilte

De waarheid maakt vrij

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Zij Lacht pocketbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Verwijsbijbel

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen