Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Calvijn over Psalm 15-26

Auteur: ds. W. Pieters

Calvijn over Psalm 15-26

Psalm 15

Als de regel van billijkheid in onze harten is ingegrift die Christus in Mattheüs 7 vers 12 voorschrijft: dat elk aan zijn naaste doet wat hij wil dat met hemzelf zal geschieden, dan zal er volstrekt geen behoefte meer zijn aan een lange verhandeling over woeker.

Psalm 16

De Heilige Geest belooft ons door de mond van David, dat God bereid is ons alle hulp te bieden, als wij maar met zeker en standvastig geloof op Hem steunen.
Geen anderen worden door Hem in bescherming genomen, dan die zich van harte aan Hem toevertrouwen.

Psalm 17

God heeft er geen behoefte aan, dat men Hem aan iets herinnert. Maar dit is het nut en doel van het gebed, dat de gelovigen, wanneer zij hun ellenden en zorgen ontladen in Gods schoot, zich vast verzekeren dat hun noden door Hem gezien worden.

Psalm 18

De nuttige les kan worden getrokken, dat het juist dán voor God de meest geschikte tijd is om de Zijnen te helpen, wanneer zij niet meer in staat zijn weerstand te bieden.
Ja, wanneer zij gebroken en verslagen bezwijken voor het geweld, net als een schipbreukeling, die – als hij alle hoop tot ontkomen opgegeven heeft – naar de diepte wordt gesleurd.

Psalm 19

Hij zegt dat de bevelen van Jehovah het hart verblijden, omdat er geen andere echte vreugde bestaat dan die van een goed geweten. Deze vreugde genieten wij dán pas, wanneer we de overtuiging in ons omdragen, dat ons leven welgevallig is voor God. De oorsprong hiervan is het geloof, dat ons uit genade met God verzoent. Maar hieruit ontstaat voor de godvrezenden ook de onwaardeerbare vreugde, dat zij zich niet tevergeefs inspannen om God te gehoorzamen, want zij hebben Hem als Rechter en Beloner van hun leven.
Samengevat: deze vreugde wordt gesteld tegenover alle zondige begeerten, die onze arme ziel verlokken. David wil zeggen: allen die graag de zonde dienen, vergaderen voor zich veel smart, maar door ijver voor Gods wet wordt zuivere vreugde ervaren.

Psalm 20

De Geest plaatst ‘vertrouwen op Gods hulp’ tegenover ‘zelfvertrouwen’. Dus moeten we beseffen, dat, zodra het vertrouwen op onszelf ons gemoed vervult, de herinnering aan God op de achtergrond komt. Want onmogelijk kan iemand die op zijn eigen kracht vertrouwt, tegelijk God in het oog houden.

Psalm 21

Zonder twijfel is dit het ware geluk: te voelen dat God gunstig is, zodat wij als het ware onder Zijn ogen, in Zijn aanwezigheid wonen.

Psalm 22

De wanhopige toestand van de dichter doet dienst als ladder, waardoor zijn geest verheven wordt tot de begeerte om te bidden.
Zo moet het gevoel van onze rampen ons brengen tot onder de vleugels van God, met de bedoeling dat Hij door het zenden van Zijn hulp toont voor ons geluk te zorgen.

Psalm 23

David maakt duidelijk onderscheid tussen zichzelf en goddelozen. Die zijn al tevreden als zij maar lekker hun buik kunnen vullen.
En dit niet alleen, maar hij geeft ook te kennen, dat het hem zoveel waard is tot eer van God te leven, dat hij de lichamelijke genietingen als vanzelf minder acht.

Psalm 24

De dichter verkondigt God als Koning van heel de wereld, zodat alle stervelingen uit kracht van de natuur verplicht zijn om Hem te dienen. Daarna onderwijst hij de mensen dat zij zich moeten toeleggen op reinheid van hart en handen, als zij verlangen om tot Zijn heilig huisgezin gerekend te worden.

Psalm 25

David was niet alleen bedacht op zijn eigen geluk, maar omarmde heel het volk. Zo eist ook de onderlinge gemeenschap der heiligen dat, als enkelen met algemene rampen te worstelen hebben, we dan eenstemmig tot God zullen zuchten.
Deze gedachte moet worden vastgehouden: als een ieder zijn eigen rampen beweent, dat hij ook zijn zorgen en gebeden uitstrekt tot heel de kerk.

Psalm 26

Uit Vaderlijke genegenheid staat God aan de Zijnen toe op vrijmoedige manier hun gebeden te doen, zodat zij zelf door hun bidden leren hun zorgen te stillen. David heeft met het opzenden van dit gebed zich Gods rechtvaardig oordeel voor ogen gesteld, zodat hij zichzelf van zorg en vrees bevrijdde.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen