Loven van God

Psalm 33 : 3

Hij schept in 't heilig recht behagen;
Zijn wijsheid is alom verspreid;
Men hoort al 't wereldrond gewagen
Van Zijne goedertierenheid.
's HEEREN alvermogen
Bracht de hemelbogen
Door Zijn woord in 't licht;
Heeft de flonkervuren,
Die den tijd verduren,
Door Zijn Geest gesticht. 

Heel Psalm 33   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 33   Tekst en beeld Psalm 33

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Goedheid van God

Loven van God

Rechtvaardigheid van God

Schepper en Schepping

Wijsheid van God

Suggestie doorgeven >

Lofprijzing: een uiting van dankbaarheid en eerbied voor God

Lofprijzing is een bijbels begrip dat verwijst naar het actief eren, verheerlijken en dankbaar prijzen van God. Het is een uiting van vreugde en waardering voor Zijn grootheid, goedheid en almacht. In de Bijbel vinden we talloze verzen en passages die aansporen tot lofprijzing als een manier om Gods heerlijkheid te erkennen.

Lofprijzing omvat gebeden, liederen, woorden en handelingen die tot uiting komen in individuele en gemeenschappelijke aanbidding. Het is meer dan alleen het uitspreken van loftuitingen; het weerspiegelt een diepe geestelijke verbinding en erkenning van Gods rol in ons leven en in de schepping. Lofprijzing is vaak gebaseerd op getuigenissen van Gods daden en Zijn karakter zoals beschreven in de Schrift.

In de bijbelse geschiedenis vinden we talloze voorbeelden van lofprijzing, zoals de lofzang van Mirjam na de doortocht door de Rode Zee (Exodus 15), de psalmen van koning David en de engelenzang bij de geboorte van Jezus (Lucas 2:13-14). Lofprijzing gaat hand in hand met dankbaarheid en helpt gelovigen om zich te richten op God te midden van uitdagingen en vreugdevolle momenten.

Kortom, lofprijzing is een krachtige en vreugdevolle manier om God te eren en Zijn aanwezigheid in ons leven te benadrukken. Het herinnert ons eraan dat God waard is om te worden geprezen en dat onze harten en stemmen Hem continu kunnen verheerlijken.

Uw dienaar luistert

Nooit alleen

Langs de Via Dolorosa

Van slavendienst naar eredienst

Een wereld op zichzelf

Psalmen in de Hebreeuwse Bijbel

De po�zie van de lofzang van Maria

Vooral inhoud bepaalt psalmkeuze

Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos ...

Catechismus vraag 58 uitleg: Wat troost schept gij uit het a...

Notitiebijbel

Zij lacht Bijbel

HSV-jongerenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen