Psalm 87

Vers 1
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 

Vers 2
Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 

Vers 3
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

Vers 4
God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Vers 5
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

Door U, door U alleen

De Heilige Doop

Behouden

De rijkdom van de kinderdoop

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Schutz; Psalmen Davids 1619

Psalmen en Geestelijke liederen

Egbert Juffer zingt Psalmen

Wildeman, Meditaties over psalmen

SV | HSV | KJV | FR | DU | AFR | ESP

Psalm 87

1 Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.

2 De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.

3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.

4 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.

5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.

6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, [zeggende]: Deze is aldaar geboren. Sela.

7 En de zangers, gelijk de speellieden, [mitsgaders] al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep