Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 15

15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid dezer volharding, welke God, tot Zijns Naams eer en tot troost der godvruchtige zielen, in Zijn Woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft, en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, en wordt van den satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt, en van de dwaalgeesten bestreden; maar de bruid van Christus heeft haar altijd, als een schat van onwaardeerbaren prijs, zeer tederlijk bemind, en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen; tegen Denwelken geen raad geldt, noch enig geweld iets vermag. Welken enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Zegen hen

Een gebed voor elke dag

Welkom in de strijd

Een gevoelige snaar

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen