Twaalf artikelen - eerste berijming

Vers 1
'k Geloof in God, den Vader, groot van macht,
Die hemel, aard' en zee heeft voortgebracht;
En in Gods Zoon, Zijn een'gen, onzen Heer,
In Jezus, dien ik als den Christus eer,
Die uit een maagd, na heil'g' ontvangenis
Van 's Heeren Geest, voor ons geboren is;
Die voor ons leed in Pontius' gerecht,
Bespot, gekruist, gedood, in 't graf gelegd,
Ter helle daald' en op den derden dag,
Zijn volk tot heil, opnieuw het leven zag;
Ten hemel voer, en daar in 't heerlijk leven
Ter rechterhand Zijns Vaders zit verheven;
Vanwaar Hij weer zal komen op Zijn troon,
Ten oordeel van de levenden en doôn.

Vers 2
'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, dien w' eren,
Die onzen geest wil troosten, leiden, leren.
'k Geloof één Kerk, een algemeen genootschap,
Geheiligd, en vergaârd door 's hemels bood - schap;
Dat Christus' volk in heilgemeenschap leeft;
Dat God, om 't bloed Zijns Zoons, mijn schuld vergeeft;
Dat ook mijn vlees zal uit het stof verrijzen,
En ik mijn God in 't eeuwig leven prijzen. 

Samenzang Psalm 161  Tekst en beeld Psalm 161

Psalm 161 zingen

David - Beth Moore Bijbelstudies

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Kom in beweging!

Vrouwen rond de Heiland

101 bemoedigingen voor moeders

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huisbijbel HSV

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen