Vertrouwen op God

Psalm 23 : 2

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Heel Psalm 23   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 23   Tekst en beeld Psalm 23

Gekoppelde kernwoorden

Heilig Avondmaal

Troost van God

Vertrouwen op God

Vrezen (De vromen - niet)

Suggestie doorgeven >

Vertrouwen: diepgaand geloof en afhankelijkheid van God

In de Bijbel wordt 'vertrouwen' als een cruciaal geestelijk begrip gepresenteerd, dat verwijst naar een diep en vast geloof in God en Zijn beloften. Het gaat verder dan een oppervlakkige overtuiging en omvat een actieve afhankelijkheid van God in alle aspecten van het leven.

Vertrouwen wordt vaak geassocieerd met geloof en gehoorzaamheid. Het houdt in dat gelovigen hun eigen begrip, controle en planning aan de kant zetten en in plaats daarvan op God leunen als de bron van wijsheid, leiding en voorziening. Het is het geloof dat God trouw is en dat Zijn wegen hoger zijn dan die van ons.

Een van de bekendste verzen over vertrouwen is Spreuken 3:5-6 (HSV): "Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken."

Vertrouwen vereist nederigheid en het loslaten van menselijke controle. Het is een stap van overgave waarin gelovigen erkennen dat ze God nodig hebben en Hem volledig vertrouwen, zelfs als de omstandigheden onzeker zijn. In moeilijke tijden en onbekende situaties is vertrouwen een baken van hoop en vrede, omdat het rust op de onveranderlijke aard van God.

Kortom, vertrouwen is een diepgaand bijbels begrip dat de kern vormt van een levend geloof. Het is een actieve keuze om God boven alles te stellen, Hem te vertrouwen met ons leven en te rusten in Zijn onfeilbare liefdevolle leiding. De Heilige Geest werkt dit vertrouwen in het hart.

Onderweg met Bonhoeffer

O hoofd vol bloed en wonden

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Stilte in mijn hart

Catechismus vraag 21 uitleg: Wat is een waar geloof?

Catechismus vraag 26 uitleg: Wat gelooft gij met de twaalf A...

Catechismus vraag 28 uitleg: Gods voorzienigheid

Geloven: Dordtse leerregels artikel 5

Hoe moet ik omgaan met berusting

Mannenbijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Verwijsbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen