Bijbels bidden: woorden van licht voor elke dag

Auteur: Marieke den Butter

Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten.

(Jes. 27:5)

Je vastklampen aan God … Het kan bijna niet mooier gezegd worden. 

Vasthouden aan kostbare beloften en pleiten op Gods Woord. Je hart uitstorten voor Hem Die geen bidder laat staan. Zo zou je het gebed kunnen omschrijven. Maar dit is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Er is altijd weer zo veel meer te leren, zo veel meer te ondervinden. 

Niemand slaagt ooit op de school van het gebed. Niemand kan zeggen: ‘Ik heb het gebed onder de knie.’

Bidden is essentieel in het leven van een christen. Bidden is makkelijk en moeilijk tegelijk. Aan de ene kant kun je naar God gaan zoals een kind naar zijn vader gaat. Vol vertrouwen, verwachting en vragen … en mag je vertellen wat er op je hart ligt. En aan de andere kant is het gebed moeilijk. Is het worstelen en werken. Is het een discipline die bij het geestelijk leven hoort. Bidden kan zuchten en zingen zijn. Bidden doe je zonder ophouden (1 Thess. 5:17), maar ook op gezette tijden in je binnenkamer (Matth. 6:6). Jezus geeft ons het voorbeeld van alleen bidden (Mark. 6:46), en in Handelingen 12:12 zien we dat velen bijeen waren om samen te bidden. Bidden kan staande met je handen geheven (1 Tim. 2:8) en neergebukt en knielend (Ps. 95:6) met je gezicht in het stof. Wie kan het geheim van bidden begrijpen?

Naast gebed is ook Gods Woord onmisbaar in het geestelijk leven. De Bijbel bestaat uit Gods levende, krachtige woorden. Woorden van genade en waarheid. Woorden die licht geven op ons pad en die ons waarheid van leugen laten onderscheiden. Zonder de Bijbel raken we geestelijk de weg kwijt, verliezen we wijsheid en gaan we doen wat goed is in onze eigen ogen. Met alle gevolgen van dien (Hebr. 4:12; 1 Joh. 2:14; Ps. 119:105; Jer. 8:9; Rom. 1:25).

Gods Woord is ons enige wapen in onze geestelijke wapenrusting (Ef. 6:17) en het is onmisbaar in de strijd die we te voeren hebben tegen de overheden, de machten, de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). We kunnen niet zonder!

Bijbels bidden

Het boek Bijbels bidden brengt gebed en de goudmijn van Gods Woord samen. In Bijbels bidden worden meer dan tweehonderd bijbelgedeelten omgezet in gebed. 

Een open Bijbel als gebed geeft veel zegeningen.

Zo voorkomt het bijvoorbeeld dat je in een sleur terechtkomt, omdat je steeds weer nieuwe woorden hebt. De Bijbel is namelijk een altijd leven gevende bron en de woorden van de Bijbel zijn rijk en diep. Het zijn woorden waar je uit jezelf nooit op zou komen. Ook helpt een open Bijbel je om je gedachten bij het gebed te houden, omdat bijbellezen en bidden als het ware in elkaar overlopen en er een bepaalde concentratie voor nodig is.

George Mueller (1805-1898) was een van de grondleggers van de ‘Plymouth Brethren Movement’ en tijdens zijn leven heeft hij in geloof meer dan 10.000 wezen een thuis geboden. Hij staat bekend als een man van geloof en gebed en hij is een van de velen die hebben ervaren hoezeer het gebedsleven verdiept wordt wanneer er met een open Bijbel gebeden wordt.

Hij beschrijft deze manier van bidden als volgt:

Het verschil tussen mijn vorige gewoonte en mijn huidige gewoonte is dit. Vroeger, toen ik opstond ging ik zo snel mogelijk bidden … Maar wat was het resultaat? Ik bracht een kwartier, een halfuur of soms wel een uur op mijn knieën door, voordat ik mij er bewust van was dat ik troost, bemoediging, vernedering van de ziel of andere dingen ontvangen had. En vaak, nadat mijn gedachten zeker tien minuten, een kwartier of wel een halfuur gedwaald hadden, begon ik pas echt te bidden. Dit gebeurt nu eigenlijk niet meer.

De laatste tien jaar is mijn gewoonte als volgt. Ik sta op en kleed mijzelf aan. Het eerste wat ik dan doe is vragen om Gods zegen over Zijn kostbare Woord, dan overdenk ik Zijn Woord. Ik speur als het ware in elk vers naar een zegen. En het resultaat is altijd weer het volgende: dat na een paar minuten mijn ziel geneigd wordt tot het belijden van zonden, tot dankzegging, tot voorbede of smeekbeden. En het lijkt dan wel of gebed en overdenking in elkaar overlopen. Wanneer ik bijvoorbeeld mijn zonden beleden heb, of voorbede heb gedaan, mijn smeekbeden heb opgezonden en God gedankt heb, dan ga ik door naar het volgende vers. Dit wordt dan ook weer tot een gebed voor mijzelf en anderen, afhankelijk van hoe het Woord mij leidt.

(George Mueller, A narrative of some of the Lord’s dealings with George Mueller, Dust and Ashes Publications, 2003)

Het boek dat je nu in handen hebt is een hulpmiddel voor dat soort gebed. Het gebed waarin Gods Woord en het gebed in elkaar overlopen.

God houdt van Zijn Woord en Hij is trouw aan Zijn beloften. Wanneer we Zijn Woord bidden weten we dat we bidden naar Zijn wil, omdat het Zijn eigen woorden zijn. 

De puritein Thomas Manton (1620-1677) zei het eens zo: ‘Pleit op de beloften van God in gebed. Laat God Zijn handschrift zien. God is teergevoelig voor Zijn Woord.’

Ja, zo is het, God is gevoelig voor Zijn Woord. Hij kan niet van Zijn Woord afwijken en daarom mogen we door het kostbare werk van Jezus Christus opgaan tot de troon van de genade en al onze gebeden voor Hem neerleggen. En wat een zegen dat we het niet alleen hoeven doen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Hij komt onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8:26).

Maak het je eigen

Jezus Christus is het Fundament voor elk gebed tot de Vader. Je zult echter zien dat niet alle gebeden in dit boekje deze kostbare waarheid onder woorden brengen. Dit komt omdat deze gebeden een opstapje zijn naar ander, meer specifiek en persoonlijk gebed. Je wordt aangemoedigd om deze gebeden te gebruiken als een middel om je gedachten op de Bijbel te richten, zodat het gebed dat volgt en de smeekbeden die opgezonden worden meer geleid worden door het Woord en door de Geest.

Daarom heb ik het vele malen aan jou, lezer, overgelaten om jezelf eraan te herinneren dat we alleen bidden in de Naam van Jezus. Zelf zegt Hij ook: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6). Wanneer we dus tot de Vader komen in gebed, komen we altijd en alleen maar door Christus. Alleen omdat Hij onze grote Hogepriester is kunnen wij ‘met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Hebr. 4:16) en moeten we altijd ‘voor alle dingen God en de Vader [danken] in de Naam van onze Heere Jezus Christus’ (Ef. 5:20).

Waarom citaten?

De kerk van Jezus Christus is te vergelijken met een schatkamer vol kostbaarheden. Getuigenissen van hen die ons voorgegaan zijn, historische feiten over hen die hun geloof met de dood moesten bekopen, wonderbaarlijke uitreddingen en prachtige belijdenisgeschriften. Daarom vond ik het ook zo mooi om, naast de gebeden, citaten op te schrijven uit deze schatkamer van de kerk. Omdat deze menigte van getuigen ons helpt om alle last, en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt, af te leggen. Zij moedigen ons aan om met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt (Hebr. 12:1).

Deze mannen en vrouwen sporen ons aan om ons vast te klampen aan God. Maarten Luther leidde de Reformatie op zijn knieën, de puriteinen wezen op het belang van de Heilige Geest Die ons te hulp komt in ons bidden en Matthew Henry gaf bijbelse en praktische handvatten om voortdurend in gebed te zijn. Susannah Wesley gaf ons een voorbeeld van dagelijkse voorbede voor kinderen en Corrie ten Boom ondervond de kracht van het gebed in een concentratiekamp.

Wij zijn pelgrims, op weg naar het Vaderland. Velen zijn ons voorgegaan en velen lopen ook nu met ons mee. Wij hebben hen nodig, omdat het lichaam van Christus nu eenmaal niet uit één lid bestaat, maar uit vele leden die niet zonder elkaar kunnen (1 Kor. 12:12-31). Wij worden aangemoedigd en opgebouwd door medepelgrims en we mogen op onze beurt ook weer hen aansporen die na ons komen.

Nu dan, mijn lieve broeders en zusters, 

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

(Kol. 4:2)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 

(Fil. 4:6,7)

--- 

Oneindig waardige Heere,

Ik zal zingen voor U, want U heeft grote dingen gedaan; U heeft Uzelf mijn kracht en mijn lied gemaakt en U bent mij tot heil geweest! U bent mijn God en ik zal U verheerlijken. U bent de God van onze vaderen, U roem ik.

Uw rechterhand, Heere, is heerlijk in macht. Uw rechterhand verplettert de vijand. In Uw majesteit werpt U terneer die tegen U opstaan.

Wie is als U onder de goden, Heere? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U doet wonderen, U alleen.

U leidde mij in Uw goedertierenheid en U heeft mij verlost.

U leidde mij zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning. U alleen zult regeren voor eeuwig en altijd!

Ik zal zingen voor U, want U bent hoogverheven. U heeft glorieus getriomfeerd over mijn vijanden.

U zult mij beschermen en bewaren, want U bent mij tot heil geweest.

Help mij aandachtig te luisteren naar Uw stem en help mij te doen wat juist is in Uw ogen. Geef dat ik Uw geboden gehoorzaam en Uw verordeningen in acht neem. 

Dank U dat U ook mijn Heere en Heelmeester wilt zijn.

Amen

(Exodus 15)

Bestellen

Het boek is te bestellen via de volgende link: Bijbels bidden.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen