Een gebed voor elke dag, november-december

Auteur: J.H. Gunning

NOVEMBER

1

Mijn Vader, aan U vertrouw ik deze nieuwe maand toe. Geef dat ik inzie hoe goed ik het heb, omdat ik op U vertrouwen mag. Laat mij Uw vrede smaken. Maak mijn ziel stil in de aanschouwing van de liefde van Christus.

2

Heilige Vader, laat al wat goed en waar is, bij mij weerklank vinden. Wanneer mijn innerlijk leven afstompt, maak mij dan weer levend. Geef dat ik mij verblijd met de blijden en bedroefd ben met de bedroefden. Laat mij met Christus verbonden blijven.

3

Almachtige God, vernieuw mijn ziel door Uw genade. Laat mij deze dag in Uw kracht beginnen. Maak mij sterk om Uw wil te doen. Laat mij met een geloof dat overwint mijn taak van vandaag tot een goed einde brengen.

4

Grote God, leer mij zachtmoedig te zijn. Geef dat ik in voorspoed niet onverschillig en in teleurstelling niet verbitterd word. Help mij goedhartig en vol liefde te blijven en op U te vertrouwen.

5

Mijn Vader, ik dank U voor alle weldaden waarin U mij bent tegemoet gekomen. Houd mijn geheugen fris, opdat ik ze niet vergeet. Laat mij bekennen dat Uw barmhartigheid mij altijd al geleid heeft en laat mij Uw genade prijzen.

6

Mijn Vader, ik bid U voor hen die verstoten en verlaten zijn. Maak mijn hart rijk aan meelijdende liefde, opdat ik hen, die verloren zijn, mag vinden en op U wijzen. Help mij zo te leven dat zij, ook door mijn uitnodigende voorbeeld en getuigenis, de weg naar het Vaderhuis mogen terugvinden.

7

Mijn Vader, verdrijf elke gedachte die mijn band met U verstoort en mijn liefde tot U in de weg staat. Open mijn hart en hoofd voor Uw genade, opdat ik U elke dag mag loven en prijzen.

8

O Heere mijn God, wat verlangt U vandaag van mij? Welke taak hebt U voor mij bestemd deze dag? Open mijn ogen, opdat ik Uw wil kan onderscheiden. Help mij dat ik deze dag niet verloren laat gaan, maar dat het mij tot eeuwige winst mag zijn.

9

Heilige Geest, laat mijn geestelijk leven tot volgroeiing komen. Laat de woestijn in mij liefelijk opbloeien. Geef dat mijn nutteloze leven, wanneer het zonder U is, eindeloos vruchtbaar mag worden in Christus. Maak vandaag alles in mij nieuw.

10

Mijn Vader, bewaar mij vandaag voor de gevaren van de wereld en voor de hartstocht van een tomeloze kwaadheid; voor boosheid en gierigheid, voor alle egoïsme en liefdeloosheid.

11

Almachtige God, laat Uw liefde op mijn geest rusten en laat mijn liefde in U mogen rusten. Geef dat de band niet scheurt die mij aan U verbindt. Laat mij bij alle onrust van dit leven met U in onveranderlijke, kinderlijke gehoorzaamheid verbonden blijven.

12

Mijn Vader en mijn God, schenk mij het hart van een kind. Maak mij ontvankelijk voor Uw geschenken. Geef dat ik nooit eerbied en bewondering daarvoor verlies. Maak iedere dag opnieuw Uw genade aan mij zichtbaar en breng mij van heerlijkheid tot heerlijkheid.

13

Hemelse Vader, voor U ligt alles open. Zie in medelijden op mij neer en vergeef mij al mijn onvolkomenheden. Maak mij oprecht, opdat ik mijn zonde aan U belijd, ze verafschuw en ik van haar afkeer met stelligheid.

14

O mijn Heere, leer mij mijn kruis zonder mopperen dragen. Bewaar mij ervoor een verbitterd en ontevreden volgeling van U te worden. Leer mij het geheim om ook onder een zware last blijmoedig vol te houden, opdat Uw kracht in mijn zwakheid volbracht zal worden.

15

Grote en liefdevolle God, schenk mij de enige deugdelijkheid die voor U bestaan kan: maak mij groot in ootmoed en zachtmoedigheid, in trouw en in liefde. Geef dat ik niet de grandeur van deze wereld najaag en zo de kroon van het eeuwige leven verspeel.

16

Mijn Heere en Heiland, help mij dat ik vandaag in Uw verbondenheid blijf. Laat mij deel hebben aan Uw kracht, aan Uw vreugde, aan Uw rust en aan Uw vrede.

17

Vader van alle mensen, laat mij nooit vergeten wat Uw grote en heerlijke naam betekent. Als ik U Vader noem, moet ik al Uw kinderen liefhebben. Hoe spijtig is het dat er zoveel ontbreekt aan mijn liefde tot allen. Bewaar mij voor onoprechtheid, verlos mij van alle onvolkomenheid in mijn bidden.

18

Eeuwige God, geef dat wij de weg van Uw geboden bewandelen. Help ons allen om met steeds grotere ijver U te dienen, opdat wij niet afkerig Uw wegen gaan, maar fel streven naar het kostbare bezit van de hemel dat U belooft aan allen die volhardend Uw kroon ambiëren.

19

Almachtige God, behoed mijn ziel voor alle gevaar. Geef dat niets mij vandaag schaadt, maar dat alles mij tot heil mag dienen, ja dat ook mijn vijanden mij tot een zegen worden.

20

Eeuwige God, laat mij elke dag opnieuw met U verbonden zijn. Opdat alles wat ik begeer en doe U toegewijd mag zijn. Geef dat de liefde van Christus al mijn gedachten vervuld. Laat al mijn krachten in U wortelen.

21

God van alle ontferming, toon mij de rijkdom van Uw liefde. Verlos mij van alle egoïsme. Maak in mijn leven plaats voor mijn broeders en zusters. Geef dat veel medegelovigen die vermoeid zijn geraakt bij mij op adem mogen komen en troost vinden.

22

Eeuwige God, wij leven uit Uw genade. Ik bid U, maak mijn ziel ruim en overvloedig. Bewaar mij voor gevaarlijke zelfgenoegzaamheid en vruchteloze tevredenheid met mijzelf. Vervul mijn hart met een heilig heimwee. Laat mij niet zelfvoldaan zijn voordat ik aan Uw beeld gelijk ben.

23

Eeuwige God, leer mij hoe ik U aanbidden moet. Geef dat mijn ziel diep in mijn binnenste nederig voor U knielt. Laat mij Uw nabijheid bespeuren en vervul mij met een heilige achting voor Uw alomtegenwoordigheid. Leer mij bidden.

24

Genadige Heiland, reinig mijn ziel door Uw allerheiligst Woord. Verdrijf alle gedachten die tegen U ingaan. Maak mijn hart tot een tempel van leven en van vrede. Laat Uw kostbaar bloed het enige argument zijn in Uw verdedigingspleidooi voor mijn leven en sterven.

25

Mijn Vader, laat al mijn dagen doordrongen zijn van U en door U. Help mij om ze naar Uw wil te beginnen en ze in vertrouwen op Uw vergevende genade af te sluiten. Laat tot het einde toe Uw licht over mijn leven schijnen.

26

O Geest van genade, geef dat ik U nooit veracht of vergeet. Maak het zo dat ik geen enkel besluit zou nemen zonder U om raad en leiding te vragen. Ik bid U, verlicht mijn donkerheid en maak mij meer en meer tot een kind van het licht.

27

Hemelse Vader, help mij om vandaag onafgebroken mijn blik op U te richten. Geef dat het kwade dat in mij zit mij niet omlaag trekt. Help mij te leven als een kind van de Almachtige, die weet dat zijn burgerrecht in de hemel behouden en geborgen is.

28

Mijn Vader, laat mij Uw stem horen wanneer U tot mij spreekt en geef dat ik blijmoedig daarop antwoord. Geef dat ik gewillig zal gehoorzamen, ook wanneer U mij tot een zware plicht roept. Help mij mijn moeiten en lasten te dragen en zo U na te volgen.

29

Mijn Vader, verlos mij van mijn diep ingewortelde zonden. Red mij van alle kwade lusten. Verander mijn gretige verlangens, totdat ik niets meer buiten U begeren kan en uit de bron van Uw vreugde drinken mag tot volle verzadiging.

30

Mijn Vader, ik dank U voor allen die ons zijn voorgegaan en in Uw rust zijn ingegaan. Geef dat de vaste hoop op mijn hemelse erfenis een stempel drukken op mijn werkzaamheden hier op aarde . Laat mij een altaar voor U bouwen bij al mijn werkzaamheden en laat alles wat ik doe een aangenaam offer voor U mogen zijn.

DECEMBER

1

Mijn Heiland, schenk mij uit genade Uw gezindheid en laat mij steeds inniger met U verbonden zijn. Bewaar mij voor elke gedachte die tegen U ingaat. Maak mij tot een kind van het licht.

2

Eeuwige God, zie in mededogen op mij neer en laat Uw ontferming in mij een bron van medelijden ontsluiten. Laat mij het beeld van mijn Meester weerspiegelen, opdat Zijn liefde mijn leven vult en Zijn offer mij welwillend maakt om mij voor anderen in te zetten.

3

Vader van alle barmhartigheid, troost mij, opdat ik ook anderen troosten kan. Geef dat ik mijn verborgen schatten — door U geschonken genadegaven — niet voor mijzelf houd, maar blijmoedig gebruiken mag, opdat ook mijn broeders en zusters daarin mogen delen.

4

Hemelse Vader, maak mij die zwak is, sterk door Uw genade. Geef dat ik vandaag in alle opzichten mijn levenstaak kan volbrengen en dat met vreugde doe. Laat mij elke tegenstand van de Boze overwinnen door Hem, Die mij heeft liefgehad.

5

Eeuwige God, in Uw licht alleen kan ik veilig gaan. Laat mij geen slachtoffer worden van mijn eigenzinnigheid en daardoor in de duisternis blijven. Geef dat ik verlang naar Uw Woord en dat ik mij door dat Woord laat leiden.

6

Mijn Vader, geef dat elke teleurstelling die ik beleef mij tot zegen mag worden. Laat mij ook in mijn mislukkingen vanbinnen rustig blijven, doordat ik immers op U blijf hopen. Laat al mijn tegenslagen tot verheerlijking van U mogen dienen.

7

Heilige Geest, wek mijn verslapte krachten tot nieuw leven. Inspireer mijn hart met nieuwe trouw. Laat mijn geloof niet in zijn knop verwelken, maar rijpen en vrucht dragen.

8

Mijn Vader, schenk mij het juiste zicht op Uw wegen, opdat ik ook in de meest alledaagse dingen U mag zien en in alles mij overkomt Uw wil kan onderscheiden.

9

Mijn Vader, bij U is de bron van alle leven. Wanneer ik dat vergeet, wordt mijn ziel dor en droog. Maak haar steeds weer levend door Uw kracht. Geef dat ik altijd weer opnieuw tot de bron ga en daaruit Uw levende water drink. Heiland, geef mij te drinken.

10

Mijn Vader, bedwing mijn begeerten en maak ze aan Uw wil onderworpen. Geef dat zij zich mogen buigen in eerbied voor Uw bedoelingen en zich nooit overmoedig tegen U keren.

11

O Vader in de hemel, laat mij worden zoals de kinderen. Bewaar mij voor hoogmoed en domme zelfoverschatting. Geef dat ik mij nooit schaam om op U te steunen door dagelijks aan de deur van Uw tempel te bedelen.

12

Eeuwige God, Uw goedheid is mijn leven. Geef dat ik vandaag in het licht van Uw genade mag wandelen, opdat Uw bemoediging mij geheel vervult en ik een kind van het licht mag zijn.

13

O God, Die rijk is aan ontferming, ik bid voor hen die verloren zijn en ver van Uw Vaderhuis ronddwalen. Ontferm U over de mensen die uitgestoten zijn. Maak dat velen bereid zijn om hen te hulp te komen en leid ongelukkigen naar Uw Vaderhart. Zorg dat zij Uw licht zien en reinig hen van hun zonden.

14

Grote God, geef dat ik niet bang ben voor wat deze dag mij brengen kan. Wees mijn schuilplaats, opdat ik alles rustig mag afwachten in vast en opgewekt vertrouwen.

15

Eeuwige God, leer mij Christus kennen zoals Hij is. Geef dat ik niet word overgelaten aan mijn eigen grillen. U kent mijn beperkte grenzen en mijn tekortkomingen. Laat het Goddelijk licht in mijn ziel schijnen en maak mij sterk in Christus Jezus.

16

Hemelse Vader, help mij te begrijpen waarom U zoveel moeilijkheden in mijn leven gebracht hebt. Schenk mij het inzicht dat ook leed en beproeving mijn vrienden zijn. Geef dat ook teleurstellingen mij tot winst mogen worden.

17

Almachtige God, til mij op tot het licht. Geef dat ik geen menselijke berekening tot richtlijn kies, maar Uw geboden, o mijn God, welwillend en blij van gemoed opvolg. Schenk mij een onbevreesde geest en help mij voor Uw waarheid uit te komen, waar ik mij ook bevind.

18

O Heilige Geest, Geest van barmhartigheid, stort U uit over alle mensen. Maak hen vrij van angst en dwaling en richt hun hart op de weg van licht en waarheid. Schenk dat wij allemaal het werk van Uw genade in onze ziel waarnemen.

19

Mijn Vader, neem mij opnieuw in Uw gemeenschap op. Bewaar mij voor onverschilligheid en uiterlijke godsdienst. Laat mij door de overwinnende kracht van Uw liefde beslist en innig met U verbonden blijven.

20

Barmhartige Vader, U kent mijn zonden. Help mij ze te verafschuwen. Ik lever U de zonden uit die ik liefheb. Help mij ze te overwinnen. Geef dat ik alleen van het goede houd en naar alles wat zuiver is streef.

21

God van alle genade, laat Uw Heilige Geest aan mijn ziel werken en tot in haar diepste schuilhoeken doordringen. Geef dat ik niets voor mijzelf houd, maar mijn leven volkomen aan U geef. Doorzoek mijn hoofd en mijn hart en maak mij geheel van U.

22

Mijn Vader, geef dat ik van mijn fouten leer en laat zij mij tot waarschuwing dienen. Schenk dat mijn dwaasheid van gisteren mij vandaag door Uw genade wijs maakt.

23

Grote God, behoed mij ervoor dat ik niet klein van U denk. Laat Uw liefde en heiligheid werkelijk groot in mijn leven worden, dan zal ik rijk en heilig zijn.

24

Mijn Vader, ik dank U dat ik Uw aangezicht in Jezus Christus mag zien. Help mij Uw verschijning lief te hebben. Geef dat ik op Uw voetsporen let en ze overal herken waar U mij nadert.

25

Heere Jezus Christus, mijn geliefde Heiland, vandaag vieren we Uw geboortedag. Laat mij U eren en prijzen. Toon mij hoe ik mij mag opstellen ten opzichte van U. Schenk een eerbiedige geest in mij, opdat ik het geheim van Uw grootsheid mag zien. Laat het vandaag een feestdag zijn voor mijn ziel.

26

Almachtige God, Heere van alle geesten, laat ons duidelijk zien dat U het bent wanneer wij naar Jezus Christus kijken. Wij vierden Zijn komst op aarde. Geef ons een levendig bewustzijn van Uw alomtegenwoordigheid, opdat wij verheugd worden in U.

27

Vader van alle genade, laat het licht van Uw gelaat op ons vallen. Geef dat ik in dat licht mag leven, opdat het in mij een vast geloof en zuiveren verlangens teweegbrengt. Vervul mijn hart met liefde tot Uw waarheid.

28

Koning van eer, Heere van heerlijkheid, schenk mij een open oog voor het hemelse, het eeuwige leven. Laat mij het herkennen waar het ook in mijn aardse leven zichtbaar wordt. Richt mijn oog naar dat wat boven is. Maak mij een kind van de eeuwigheid.

29

Mijn opgestane Heere en Heiland, schenk mij Uw vrede. Ik ben zo snel terneergeslagen en ontsteld en ik verlang zo naar rust, naar blijvende rust. Breng mij Uw vrede. Help mij U te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid.

30

Almachtige God, Uw macht is mijn bescherming. Op U vertrouw ik in de strijd tegen de wereld, al wat lichamelijk is en het kwaad. Kom met Uw kracht mijn tekortkomingen te hulp.

31

Hemelse Vader, laat het jaar dat achter ons ligt welgevallig zijn geweest in Uw liefde en genade. Keer alle tegenspoed ten goede en vergeef mij al mijn schuld. Ik prijs U en dank U voor elke overwinning die mij dit jaar heeft mogen brengen. Bewaar mij in gelovige zin, opdat ik niets van mijzelf maar alles van U verwacht. Geef dat ik dit jaar in Uw vrede mag afsluiten.

Bestellen

Het boek is te bestellen via de volgende link: Een gebed voor elke dag.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen