Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 112

DOOR WAT MIDDEL GOD VAN ONS GEKEND WORDT
Wij kennen Hem door twee middelen.

Ten eerste door de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt,
Rom. 1:20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen.

Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Kennis van God
• Onderhouder (God is -)
• Openbaring
• Schepper en Schepping
• Woord van God
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Een dag van rust

Zijn trouwe zorg

Eenzaam om het evangelie

Dauw op de aarde

Niemand heeft ons méér lief

Geneefse Psalmen deel II

Geen Woord Teveel Dl. 4

Wait

Voor Niemand Bang Dl. 1

Kinderen zingen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep