Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 118

DAT GOD ENIG IN WEZEN IS EN NOCHTANS IN DRIE PERSONEN ONDERSCHEIDEN
Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven wij in een enigen God; Die een enig Wezen is, in Hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar Hun onmededeelbare eigenschappen: namelijk de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
De Vader is de Oorzaak, Oorsprong en het Begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke;
de Zoon is het Woord, de Wijsheid en het Beeld des Vaders;
de Heilige Geest de eeuwige Kracht en Mogendheid, uitgaande van den Vader en den Zoon.
Alzo nochtans, dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is; aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, elk Zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door Hun eigenschappen; doch alzo, dat deze drie Personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon.
Intussen, deze Personen, zó onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder Zijn Zoon, noch zonder Zijn Heiligen Geest geweest; want Zij zijn alle Drie van gelijke eeuwigheid in één zelfde Wezen. Daar is noch eerste, noch laatste; want Zij zijn alle Drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid.

Gekoppelde kernwoorden:

• Drieëenheid
• God als Vader
• Heilige Geest - gebed
• Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Woorden voor jonge mensen

Ik kom haastelijk (5)

Uw naam ter eer

Vrouwen rond Mozes volgen

De HEERE onze gerechtigheid

Juweeltjes // Psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Herademen Met De Psalmen

Psalmen

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep