Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoor­waar­delijk?"

Vanavond las ik in de Rede­lijke Godsdienst van Ds. W. à Bra­kel; deel I, hoofdstuk 32, § 46: Kom nu, o allergrootste der zondaren, of wie u maar bent en in welke zonde u tot nu toe geleefd hebt en vraag mij: 'Roept Christus ook mij? Mag ik komen? Zou Christus mij ook wel willen aannemen en zalig maken?' Ik antwoord u in Chris­tus' Naam: 'Ja, Hij roept ook u en belooft u, als u komt en in Hem gelooft, dat Hij u zalig zal maken.'

Nu bent u overtuigd (of in ieder geval behoort u over­tuigd te zijn), dat de Heere Jezus gena­de en zaligheid aan u aanbiedt, en u roept... Ik zeg, dat Hij u roept, dat Hij u tot Zich op 't allervriendelijkste nodigt, en dat u daarom over uw groot geluk u hebt te verblij­den, en dat u daarom des te ernstiger moet zijn om uit uzelf en uit uw god­deloos leven uit te gaan, u naar de Heere Jezus te wenden, Hem door het ge­loof aan te nemen, u aan Hem over te geven, en u aan Hem toe te vertrouwen, opdat Hij u be­keert, verzoent met God, door Zijn Geest u heiligt en alzo zalig maakt."

§ 51: "Durft u niet, omdat u niet genoeg verbrijzeld bent en u inbeeldt, dat men zo en zo gesteld moet zijn, eer men tot Chris­tus mag komen? Zo ant­woord ik u: 'Werp die in­beel­ding weg, want dat is niet vol­gens het Woord.' Verbrijze­ling is geen voorwaarde, ze is al­leen nodig, omdat u anders niet tot Christus wilt of kunt komen. Maar als u dan zover bewo­gen bent dat u wel u zou willen overge­ven om gezaligd te wor­den, zo treed maar toe in vrij­moedigheid, neem Hem aan en geef u aan Hem over."

Uit deze twee uitspraken van Ds. W. à Brakel wordt dit wel dui­delijk: jij moet geen twist ma­ken over een (on)voorwaar­delijk aanbod van genade, maar je moet de Heere ern­stig smeken om het ware geloof in Jezus Christus om zo tot Hem te ko­men en je moet jezelf eens eerlijk de vraag stellen: heb ik Christus waarlijk nodig? Bij God is genoeg gewilligheid om jou te ontvangen; tot Hem smeek je niet tevergeefs!!! O, wantrouw Gods genade niet; doe als Ruth: neem de toevlucht onder Zijn vleugelen (Ruth 2:12).

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep