Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

“Dominee, na het lezen van `het herderinnetje' dacht ik: waarom wordt er zó over een mens geschre­ven? Zouden we al deze beschrijvingen van mensen maar niet achter­wege laten en alleen schrijven over Hem, dat is Jezus Christus?”

De vraagsteller vindt het onge­looflijk, wat in het maartnummer over Elizabeth Cairns wordt verteld. Het is bijna alsof zij een zondeloos meisje is. En wan­neer wij ons eigen leven daar­naast leggen, klaagt het ons dagelijks aan, dat we helemaal niet zonde­loos zijn.

Kan dat eigenlijk wel waar zijn, wat Elizabeth Cairns beleeft?

Ja, het is niet onmogelijk, dat iemand door God zó wordt gezegend en zó wordt begena­digd, dat hij of zij hemels leeft en steeds in de nabij­heid van God mag zijn. We zingen er wel eens van in Psalm 89 vers 7:

Hoe zalig is het volk

dat naar Uw klanken hoort

Zij wand'len, Heer', in 't licht

van 't Godd'lijk Aanschijn voort.

Zij zullen in Uw Naam

zich al de dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe,

Uw macht schraagt hen in 't lijden

Uw onbezweken trouw

zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid

hen naar Uw Woord verhogen.

Maar ik begrijp wel het gevaar, dat we men­sen zouden kunnen ver­heerlijken. Dat is verkeerd, zondig. Toch denk ik, dat we uit de voor­beelden van Gods kin­de­ren ook heel wat kunnen leren. Ik heb als predikant nodig om 's een levensbeschrij­ving te lezen van een zeer God­zalig man, opdat ik maar niet hoog­moedig zou worden. Juist zo'n bij­zondere genade, als dat herderinnetje kreeg, kan ons sterk uitdrijven tot de Troon der Genade om ook persoonlijk deze hoge ge­nadega­ve te mogen ontvangen. Het maakt ons jaloers. We zien hoe armzalig we zelf leven. Het be­schul­digt ons, dat we zo koud en ijver­loos zijn...

Natuurlijk moet Christus in het mid­delpunt van heel ons leven staan. Maar als we het hebben over Gods kinderen, dan hèbben we het ook over Hem, over Zijn werkingen in het hart en leven van sommi­gen van Zijn kinderen. En dus is het niet ver­keerd om een le­vens- of bekerings­geschie­denis te lezen. Gods grote daden mogen verteld en gehoord wor­den; beschreven en gelezen. Jij mag daardoor des te meer vragen om ook zo nabij God te leven. En ik weet zeker, dat er veel meer blijdschap en zekerheid des geloofs mogelijk is dan wij denken!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep