Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

“Wilt u eens schrijven over mildheid in de opvoeding?”, zo vroeg mij een oudere catechisant, die zelf kinderen heeft en bemerkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is.

Opvoeden is nooit eenvoudig. We hebben als Ouders ons­zelf erin tegen (want we willen liever geen ruzie en zijn dus gauw te toe­geef­lijk óf we wil­len domweg gehoor­zaamd worden en zijn dan onre­de­lijk); we hebben de duivel tegen (want die houdt hele­maal niet van een opvoeding in de rech­te kennis en vreze van God); we hebben de wereld te­gen, zowel van bui­ten de kerk als van bin­nen de kerk (want die vindt ons maar dwaas, wan­neer we in alles Gods Woord handhaven) en we hebben onze kinderen erin tegen (want hun hart neigt ook alleen maar tot het kwaad).

En onze tijd is ook niet gemakkelijk om als (jonge) ou­ders te leren hoe je het beste met je kinderen of zelfs klein­kinde­ren om kunt gaan.

En om dan steeds het rechte midden te vinden tus­sen vriendelijkheid en mild­heid aan de ene kant en on­verzette­lijkheid en standvastig gezag aan de andere kant..., valt niet mee.

Des te meer je om je heen ziet en des te ouder je wordt, des te duidelijker wordt het, dat je helemaal geen op­voe­der kunt zijn buiten de vreze des HEEREN om. Daar­om moe­ten we in alle dingen stellen, wat Salo­mo zegt in Spreuken 1 vers 7: alleen de vreze des HEE­REN is het be­gin van alle wijs­heid en weten­schap.

Daarom zeg ik tot allen die voor de onmogelijke taak staan om kinderen groot te bren­gen in de vreze en verma­ning des Hee­ren: vraag om persoonlij­ke Godsvreze.

Daarom zeg ik tot alle jongeren, die nog niets met op­voeding te maken hebben (behal­ve met hun eigen op­voeding...): eerst bekering, dan verkering!

Alleen als je de Heere hebt leren vol­gen, liefhebben en gehoorzamen, ben je in staat om (met Zijn zegen) je kinderen op te voeden, zoals Hij het wil.

Misschien denk je, dat je het ook wel weet, zonder God, maar dat is een regelrechte vergissing. Mild­heid en strengheid tezamen, ernst en opgewekt­heid... Wie zal deze eigenschappen van een goede opvoeding op de juiste manier combineren? Dagelijks in Gods nabijheid! Dagelijks in af­hankelijk­heid aan Zijn Troon! Dat is de rechte weg om kinderen op te voe­den voor de HEERE.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep