Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 77

Vr. Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van dezen drinkbeker drinken?
Antw. In de inzetting des Avondmaals, welke alzo luidt:
De Heere Jezus, in den nacht in welken Hij verraden werd,
nam het brood, en als Hij gedankt had,
brak Hij het, en zeide:
Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt;
doet dat tot Mijn gedachtenis.
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des Avondmaals,
en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed;
doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten
en dezen drinkbeker zult drinken,
zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt;
1 Kor. 11:23-26. Deze toezegging wordt ook herhaald door den heiligen Paulus, waar hij spreekt:
De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen,
is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus?
Het brood dat wij breken,
is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?
Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam;
dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn; 1 Kor. 10:16, 17.

Video uitleg Zondag 28

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Heilig Avondmaal

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 77 uitleg: over het Heilig Avondmaal
• Catechismus vraag 76 uitleg: over het Heilig Avondmaal
• Catechismus vraag 75 uitleg: over het Heilig Avondmaal

Suggestie doorgeven >

Als God dan liefde is...

Koning, bidder, bouwer

Mijn beeld van God

Vertrouwelijk

Uitzicht

Bijbel voor jou

Kinderbijbel HSV

Notitiebijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen