Heidelbergse Catechismus Zondag 34

Vraag en antwoord 92

Vr. Hoe luidt de wet des Heeren?
Antw. God sprak al deze woorden, Ex. 20:1-17, Deut. 5:6-21:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland,
uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Het eerste gebod

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Het tweede gebod

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
van hetgeen dat boven in den hemel is,
noch van hetgeen dat onder op de aarde is,
noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;
want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God,
Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten;
en doe barmhartigheid aan duizenden
dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Het derde gebod

Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken;
want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods;
dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd,
noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt,
de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage;
daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het vijfde gebod

Eer uw vader en uw moeder,
opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Het tiende gebod

Gij zult niet begeren uws naasten huis;
gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd,
noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

Video uitleg Zondag 34

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• De Wet - gebod 10 - begeren
• De Wet - gebod 2 - beeldendienst
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• De Wet - gebod 4 - Sabbat
• De Wet - gebod 5 - ouders
• De Wet - gebod 6 - doodslaan
• De Wet - gebod 7 - echtbreken
• De Wet - gebod 8 - stelen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

De rode draad door de Christelijke feesten

Raak me

David - Beth Moore Bijbelstudies

Creatief de Bijbel door

Welkom in de strijd

HSV-jongerenbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen