Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De wet van Mozes en jij: gouden plaat en vergeving

Auteur: ds. W. Pieters

Heerlijk is de kleding van de hogepriester, de Oudtestamentische middelaar tussen God en het volk Israël. Dit keer vraag ik jullie aandacht voor zijn hoed; en in het bijzonder voor de gouden plaat, die aan zijn hoed werd vastgemaakt (Exodus 28 vers 36-38):

     1.Verder zult gij een plaat maken van louter goud en gij zult daarin graveren `DE HEILIGHEID DES HEEREN'.

     2.En gij zult die met een hemelsblauw snoer aan de voorkant van de hoed hechten.

     3.En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron draagt de ongerechtigheid van de heilige dingen, die de kinderen Israëls geheiligd zullen hebben. En zij zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn om hen voor het Aangezicht des HEEREN aangenaam te maken.

De hogepriester kon zelf natuurlijk heel niet de zonden van het volk Israël dragen of goed maken. Maar hij was in heel zijn werk - en ook in heel zijn kleding - een afbeelding van de Nieuwtestamentische en eeuwigdurende Hogepriester, Jezus Christus. Die zou de ongerechtigheid dragen. Door Hem kunnen wij aangenaam zijn voor God.

Die gouden plaat, in de vorm van een kunstige bloem, kon natuurlijk ook niet zorgen, dat de zonden van het volk werden weggenomen. Er was geen toverij of magie bij. Het is alles symbool-taal. Maar deze symbool-taal is wel werkelijk en waar. Wanneer de hogepriester die prachtige hoed met die gouden plaat op zijn hoofd zette en in de tabernakel ging en daar zijn werk deed, dan gebeurde het ook metterdaad ...! Dan wérden ook werkelijk de ongerechtigheden van het volk Israël weggenomen. Dan was het volk ondanks al zijn zonden aangenaam voor Gods Aangezicht!

Het was geen toneelspel en God loog niet, toen Hij dit bevel gaf aan Mozes. Het was Zijn Eigen inzetting. Hij had het Zelf geboden. Daarom mocht iedere godvrezende Israëliet er zich volkomen op verlaten, dat hij aangenaam was voor God.

En waardoor? Door iets, wat hij zelf presteerde? Nee, maar door de hogepriester!

Zo is het in de tijd van het Nieuwe Testament nog veel duidelijker. Wij zullen zelf nooit onze ongerechtigheden kunnen dragen. Wij zullen zelf ons nooit aangenaam kunnen maken voor God. Maar dat hoeft ook niet. Net zo min als de Oudtestamentische gelovige dat kon of hoefde, net zo min kan of hoeft een Nieuwtestamentische gelovige dit.

De HEERE stelde het Zelf in. Wat denk je, zou Hij dan niet willen, dat we er ootmoedig gebruik van maken? Zou Hij dan niet willen, dat we er ons onvoorwaardelijk op verlaten?

En in het oude Israël kon niemand God grotere eer aandoen, dan zich door middel van de inzetting van tabernakel en tempel te laten bedienen, te laten verzoenen en te laten zaligen. Wie deze symbool-taal toch niet vertrouwde en zei: ja, maar je weet maar nooit ..; die beledigde God en verdierf zijn ziel.

We moeten niet denken, dat we God onteren door tot Jezus Christus te vluchten. We moeten ons niet door de listen van satan laten tegen houden. Hij fluistert ons in, dat het werk van Jezus Christus op Golgotha en Zijn werk nu aan 's Vaders rechterhand niet genoeg is tot onze volkomen zaligheid. Maar hij liegt!

Natuurlijk zijn er in Israël ook vele mensen geweest, die er gemakkelijk over dachten. Ze redeneerden als volgt: als dan de hogepriester al onze ongerechtigheden draagt en als hij ons dan aangenaam maakt bij God, nou, dan is dat mooi makkelijk; dan hoef ik er mij niet druk over te maken...

En zo is het natuurlijk niet bedoeld. Dit is een totale en fatale vergissing.

Maar dat neemt niet weg, dat een jongen of meisje, een man of vrouw - toen in het oude Israël en nu in onze twintigste eeuw - toch voor zijn zaligheid zich geheel en al op deze inzetting van God mocht en mag verlaten!

Het misbruik van velen is geen reden om dan het wettig en geoorloofd gebruik na te laten of te verdenken. Welnee. Je moet juist toevlucht nemen tot deze heerlijke genade! Je mag vandaag, beladen met zonden en schuld, als de allervuilste en meest gemene zondaar, komen tot God, schuilende achter onze Hogepriester!

Hij alleen kan onze ongerechtigheid dragen en Hij alleen kan ons bij Zijn heilige Vader aangenaam maken.

Kom dan en val aan Zijn voeten neer!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen