Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 28:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Een mens, gedrukt om het bloed van een ziel,

     zal naar de kuil toe vluchten;

          men ondersteune hem niet.”

                                       Spreuken 28 vers 17

Moordenaars moeten met de doodstraf worden ge­straft, zo leert Gods Woord ons. Lees maar in Genesis 9 vers 6. Daar zegt God: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden.” En de reden waarom deze zonde zo zwaar moet worden ge­straft, vinden we er direct bij: “Want God heeft de mens naar Zijn beeld ge­maakt.”

Daar gaat Salomo als een recht­vaardige koning, op in wanneer hij het heeft over een mens, die om bloed gedrukt is. Dat wil zeggen: iemand die een moord op zijn geweten heeft. Salomo zegt dan dat zo'n mens zal vluchten tot de kuil toe. Wat bedoelt hij met deze opmerking? Dat een misdadiger nooit gerust is, maar door zijn eigen kwade geweten wordt voortge­dreven. Zijn geweten beschuldigt hem onophoude­lijk. En hij heeft geen rust. Waar hij ook is, hij is onrustig en vlucht voor het minste of geringste. Steeds is hij bang en achter­dochtig of ze hem niet op het spoor zijn en of ze hem niet zullen arreste­ren. En uiteindelijk zal hij omkomen. Of doordat hij gegrepen wordt, of doordat God hem op heimelijke manier zal straffen. Kortom: een boosdoener ont­loopt de straf niet. Nooit! Het kan lang duren, maar de lange arm van het recht zal de misdadiger eenmaal grijpen.

Dit moeten wij ons ter harte nemen. Ongestraft zondigen zal niet gaan. We moeten er heel nuchter rekening mee houden dat we eenmaal toch gearresteerd zullen worden, toch voor de Rechter zullen worden geleid en toch veroordeeld zullen wor­den.

En dan staat er in dit vers nog een opmerkelijke uitspraak bij: men ondersteune hem niet. Salomo wil zeggen: wij mogen een misda­diger niet steunen, niet helpen of verbergen. Het recht moet zijn loop hebben. Al is die persoon je beste vriend, de straf moet eerlijk wordt uitgevoerd. En als het je eigen persoon betreft, moet je er maar rekening mee houden, dat uiteindelijk niemand je zal (kunnen) steunen.

Wat is het erg, dat mensen zover kunnen komen dat ze een ander vermoorden! Hoe kan dit? We worden door de Hebreeuwse tekst op het spoor gezet. Voor `Een mens' staat in het Hebreeuws `A­dam'. Daar ligt het antwoord op de vraag: omdat wij adamskin­de­ren zijn. Omdat wij God hebben verlaten en de duivel zijn toegeval­len.

Het is je misschien opgevallen, dat het woord `Adam' wat vreemd is geschreven. De `d' staat met een kleinere letter. Dat komt omdat dit in het Hebreeuws net zo is gedaan. En verklaarders wijzen erop, dat de schrijver daarmee het volgen­de kan hebben bedoeld: die mens gaat diep gebogen onder de bloedschuld, onder zijn aankla­gend geweten! Ga jij ook gebogen onder jouw moordenaarswerk? Misschien zeg je: ik heb nog nooit iemand vermoord! Dat kan zijn, maar een moordenaar ben je eerder dan dat je iemand daadwerke­lijk dood maakt. Hoe dan? Ik geef je twee Schriftplaatsen en een gedicht als antwoord.

In de eerste plaats het woord van Jezus in Mattheüs 5 vers 21 en 22: “Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: gij zult niet doden, maar wie doodt, zal strafbaar zijn door het ge­richt. Maar Ik zeg u: al wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: `Raka!', die zal strafbaar zijn door de Grote Raad; en wie zegt: `Gij dwaas!', die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”

Ten tweede een woord van Johannes in zijn eerste zendbrief, hoofdstuk 3 vers 15a: “Een ieder die zijn broeder haat, is een doodslager”

Ten slotte een gedicht van dominee Jacobus Revius:

T' en zijn de Joden niet, Heer' Jesu, die U cruysten,

noch die verraderlijck U togen voor 't gericht,

noch die versmadelijck U spogen in 't gesicht,

noch die U knevelden en stieten U vol puysten;

T' en sijn de crijchs-luy niet, die met haer felle vuysten

den rietstock hebben of den hamer opgelicht,

of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,

of over Uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten.

     Ick ben 't, o Heer', ick ben 't, die U dit heb gedaen;

     ick ben den swaren boom, die U had overlaen,

     ick ben de taeye streng, daermee Ghy ginct gebonden,

     de nagel en de speer, de geessel die U sloech,

     de bloet-bedropen croon, die Uwen schedel droech;

     want dit is al geschiet, eylaes, om mijne sonden!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen