Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 21:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardige.”

                                      Spreuken 21 vers 18a

Weten jullie wat het woord `rantsoen' betekent? In het oude Nederlands van de statenvertaling betekent het `losprijs'. Een losprijs geef je om iemand vrij te kopen. Denk aan een gijze­ling. Nu leert de Heilige Geest ons in bovenstaande tekstwoor­den dat goddelozen wel eens de losprijs zijn voor recht­vaardi­gen.

Wat moeten we ons hierbij denken en wat heeft het ons te zeg­gen? We kunnen dit misschien het beste duidelijk maken aan een Bijbels voorbeeld. In II Samuël 24 staat de geschiedenis van de volkstel­ling. David laat het volk Israël tellen. Hij wordt van tevoren gewaar­schuwd om het niet te doen, want het was een zonde van zijn hoogmoed. Maar koning David zet toch door en daarom komt God met Zijn straf. David is schuldig, maar wat doet de HEE­RE? Hij straft niet zozeer David, alswel het volk Israël. Waar­om?

Ik heb dit vroeger erg oneerlijk van God gevonden: immers David zondigt en toch sterven er door een vreselijke pestepi­demie, door een engel van God gezonden, vele duizenden Isra­lieten. Is dat eerlijk? Is dat rechtvaardig?

Salomo wijst erop dat God zo kan doen: de goddeloze wordt gestraft in de plaats van de rechtvaardige. Toch is God eer­lijk. De goddeloze heeft immers tijdelijke en eeuwige straf verdiend ...! En dus is het echt niet gemeen wanneer God hem in plaats van Zijn kind straft. Dat God Zijn kind niet straft, is enkel Zijn goedheid. En dat Hij Zijn straf laat komen op het hoofd van de goddeloze, is precies wat die goddeloze verdient.

Een tweede voorbeeld is wat duidelijker: Israël komt door de Rode Zee heen en Farao met zijn soldaten verdrinkt erin. De rechtvaardi­ge, Gods volk Israël, wordt niet in de Rode Zee verdronken. Een heel groot wonder, want zij hebben in Egypte wel zoveel zonden gedaan, dat ze deze verdrinkingsdood zeker heb­ben verdiend. Farao verdrinkt, de goddeloze komt in plaats van de rechtvaardi­ge. Je be­grijpt dat Farao het echt aan zichzelf te wijten heeft, dat hij omkomt: hij heeft het dub­bel en dwars verdiend.

Dat God de goddeloze straft in plaats van de rechtvaardi­ge ─ al vind je het misschien nog steeds niet zo heel erg begrijpe­lijk ─ is nog lang niet zo onbegrijpelijk als wat God in de volheid des tijds heeft gedaan. Toen heeft Hij de tekst van Spreuken 21 vers 18 helemaal omgekeerd. Precies het tegenover­gestelde deed Hij toen. Toen werd de Rechtvaardige een rant­soen / losprijs voor de god­deloze.

God zond Zijn enige Zoon, Die Hij innig liefhad. Hij stelde Hem in de plaats van Zijn volk, schuldige en verdoemeniswaar­dige adams­kinderen. De Rechtvaardige in plaats van goddelozen. En God strafte de Rechtvaardige, Zijn onschuldige Zoon, in plaats van de schuldige mens.

Dat God nu een schuldige goddeloze straft in plaats van een schuldige rechtvaardige ..., dat is misschien voor ons ver­stand nog duidelijk en aannemelijk te maken. Maar dat Hij een onschuldige Rechtvaardige straft in plaats voor schuldige goddelozen ..., dat is voor het verstand absoluut niet meer duidelijk te maken.

Daarom is het Evangelie van de plaatsvervanging of borgtocht ook zo'n heel groot wonder.

Daarom is het ook geen kleine zaak, dat we een Evangelie hebben vol van deze gedachte (zoals I Petrus 3 vers 18 het zegt):

“Want Christus heeft ook eens voor de zonden gele­den, Hij recht­vaardig voor de onrechtvaardi­gen, opdat Hij ons tot God zou brengen.”

Heb jij wel eens geleerd dat jij heel persoonlijk deze Recht­vaardige nodig hebt? Of ben je ermee tevreden over Hem te horen in de preken en over Hem te lezen in de Bijbel? Dat is erg! Weet je wat jij nodig hebt? Dat deze Rechtvaardige in jouw plaats stond.

Daarom vraag ik je iets anders: heb jij wel eens geleerd dat jij zelf die goddeloze bent?

O, als je dit niet zielsbevindelijk leert, zul je de plaats­vervanging door Jezus Christus nooit leren kennen. Maar als je deze pijnlijke les mag leren: ik ben een goddeloze en ik ben het waard om in plaats van Gods volk te worden gestraft ... Dan wordt het wonder zo groot, dat God nu die ene Rechtvaar­dige, Jezus Christus, Zijn Eigen Zoon, wilde straffen in de plaats van goddelozen, zoals jij en ik.

Kun je dat begrijpen?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen