Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Bijbelcatechisatie Numeri

Auteur: ds. W. Pieters

Het boek heet in onze Bijbel "getallen", omdat er zoveel in genummerd wordt en er zoveel getallen in staan.

Waarom zijn de schrijvers der Schrift zo gespitst op opsommingen en getallen? Omdat daardoor duidelijk wordt hoe goed God voor Zijn volk is (dat Hij zo groot heeft gemaakt), welk een liefde het volk voor zijn God heeft (voor Wie ze zo nauwkeurig alles ordenen) en omdat daarin ook tot uiting komt, hoezeer de HEERE een groot God is (Die blijkens al die aantallen Koning van een groot volk is).

Naast allerlei getallen vinden we er ook (heils)- geschiedenissen, waarin tevens op het allerhoogste blijkt de onbegrijpelijke barmhartigheid van God in het verhoren van de gebeden van Mozes tot vergeving van de zonden van Zijn volk, dat zo oproerig en weerstrevig is geweest. Gods andere weldaden, bewezen aan dit afhoererende volk, zijn niet te tellen ...

En laat ons altijd weer ernstig bedenken dat de HEERE in Zijn Woord aan ons niet zozeer geeft een bekendmaking van feiten, maar van Zijn hart, Zijn goede gezindheid te onswaarts!

De inhoud van het boek Numeri

16 Het oproer van Korach, Dathan en Abiram: weer leeft de heel begrijpelijke, maar o zo hoogmoedige gedachte dat Gods verkiezing niet recht is. Men is boos op God - we zien in deze mannen duidelijk ons eigen beeld -, maar een vreselijke straf is het gevolg: levend worden ze begraven en varen ze ter helle. O, wat is het dwaas om zo opstandig te zijn tegen de Heere!

17 Het wordt eentonig, maar weer vermeldt de Schrift eerlijk hoezeer Gods uitverkoren volk in opstand is. Nu wil men niet accepteren dat Aäron hogepriester is. Maar de Heere laat duidelijk merken - door Aärons (dode) staf te doen bloeien -, dat hij, die door de Heere ertoe is aangesteld, priester zal zijn.

18 Hieraan wordt het bevel verbonden om priesters en Levieten te onderhouden.

19 De rite (= plechtige handeling) met de rode vaars wordt beschreven, waardoor reiniging van allerlei zonden plaatsvindt; wat Paulus in Hebreeën 9 vers 13-14 uitlegt als betrekking hebbend op en vervuld geworden door Christus en Zijn bloedstorting; waaruit wij kunnen leren dat - hoewel de bedélingen van het Oude en Nieuwe Testament verschillen, toch - de bedoeling en wezenlijke inhoud van beide gelijk zijn: Christus en Die gekruisigd.

20 Mirjam sterft; Mozes spréékt niet tot een rots, zoals de Heere had bevolen, maar sláát erop. Hierdoor onteert hij God zeggende: wíj zullen u water geven. Als straf mag ook Mozes niet het land der belofte in. Zo ernstig neemt God de zonde (denk aan Nadab en Abihu, Korach, Dathan en Abiram; en nu ook Gods bijzondere knechten Aäron en Mozes). Vooral de zonde tegen het verheerlijken van Gods Naam (vers 12: God wordt niet geheiligd). Daarom heeft Jezus Zijn discipelen eerst geleerd te bidden: Uw Naam worde geheiligd.

Aäron sterft zonder priesterlijke kleding als arm zondaar, die van genade moet leven en niet op zijn heerlijk ambt kan steunen!

21 Weer is er opstand, weer is er straf; nu door vurige = giftige slangen. Dodelijk is hun beet. Maar de HEERE geeft behalve de straf ook de uitkomst en gebiedt Mozes een koperen slang hoog op te heffen. Waarom op deze manier? Waarom genas God niet zonder middel? Waarom dit middel, een slang? Waarom vraagt God dat ze zullen opzien naar die slang? Omdat Hij zo onderwijs geeft in het belangrijke onderwerp van het geloof, zoals dat ook in het Nieuwe Testament veelvuldig aan de orde komt (Johannes 3 vers 14-16).

Bileam

Een man die de waarheid sprak en toch loog. Je kunt liegen, terwijl je de waarheid spreekt! Hij sprak een waarheid, waaraan hij zelf geen geloofskennis, geen bevindelijke kennis had. Dat is voor Gods Aangezicht hetzelfde als liegen. Laat ons dat nooit vergeten. Bileam wil leven met de wereld en sterven met Gods volk. Dit zal echter niet kunnen! Laat ons onszelf nauwkeurig onderzoeken, hoe het in ons hart is. Het is goed om te strijden voor de waarheid en er alles voor over te hebben; maar zijn we door de Waarheid = Christus Zelf vrijgemaakt? Gun jezelf geen rust voordat jij op deze vraag "ja" mag zeggen.

Geen zonde meer?

Zou het waar zijn dat God geen zonde meer ziet in Zijn volk? Als we het hebben over Zijn alwetendheid, dan is het duidelijk dat God de zonden nog wel ziet. Maar het is als in Psalm 130: zo Gij, HEERE, de ongerechtigheid gadeslaat ...

Daar wordt bedoeld: als Gij er acht op slaat, er rekening mee houdt, ze straft. Welnu, zo is het ook in die heerlijke woorden van Bileam, dat die God, Die te rein is van ogen om het kwade te kunnen verdragen, zo totaal al de zonden bij Zijn volk vergeeft, om wille van het dierbaar bloed van Jezus Christus, dat Hij die zonden niet meer ziet! O, wat een onvoorstelbaar heerlijk wonder!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen