Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 16:19-20

Auteur: ds. W. Pieters

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere werkte mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. Amen.

Deze woorden vormen het slot van Markus' Evangelie. Al is het een kort gedeelte, toch is het een bijzonder gepast slot voor de geschiedenis van de aardse bediening van onze Heere Jezus Christus. Het vertelt ons waar onze Heere naartoe ging, toen Hij deze wereld verliet en opsteeg naar Boven. Het vertelt ons wat de discipelen ervoeren nadat hun Meester hen had verlaten. En wat alle ware Christenen kunnen verwachten, totdat Hij opnieuw verschijnt.

Laat ons in deze verzen opmerken de plaats waar onze Heere naartoe ging, toen Hij Zijn werk op aarde had volbracht; en de plaats waar Hij nu is.

Ons wordt verteld dat Hij werd opgenomen in de hemel en aan de rechterhand van God zat. Hij keerde naar die heerlijkheid terug, die Hij had bij de Vader voordat Hij in deze wereld kwam. Hij ontving in de hemel, als onze overwinnende Middelaar en Verlosser, de hoogste positie van eer en macht, die we ons kunnen indenken. Daar zit Hij, niet werkeloos, maar hetzelfde gezegende werk voortzettende, waarvoor Hij aan het kruis stierf. Daar leeft Hij en bidt Hij altijd voor allen die door Hem tot God komen. En zo kan Hij hen tot het einde toe zalig maken (Hebreeën 7 vers 25).

Hier is sterke vertroosting voor alle ware Christenen. Zij leven in een boze wereld. Zij zijn vaak bezorgd en vermoeid vanwege veel dingen en ze zijn zeer terneergedrukt door hun eigen zwakheid en gebreken. Zij leven in een stervende wereld. Zij voelen hun lichamen geleidelijk bezwijken en minder worden. Zij hebben vóór zich het ontzagwekkende vooruitzicht dat ze spoedig zullen terecht komen in een onbekende toekomst. - Wat zal hen dan troosten? Zij moeten terugvallen op de gedachte dat hun Zaligmaker in de hemel is en nooit sluimert en nooit slaapt en altijd klaar staat om te helpen. Zij moeten bedenken dat, hoewel zíj slapen, Jézus waakt. Hoewel zij bezwijken, Jezus nooit vermoeid raakt. Hoewel zij zwak zijn, Jezus de Almachtige is. En hoewel zij sterven, Jezus voor altijd leeft.

Gezegend is inderdaad deze gedachte! Onze Zaligmaker, hoewel onzichtbaar, is een daadwerkelijk levende Persoon.

Wij reizen naar een woning waar onze beste Vriend al heen is gegaan om daar voor ons een plaats te bereiden (Johannes 14 vers 2). De Voorloper is naar binnen gegaan en heeft alle dingen klaar gemaakt. Geen wonder dat Paulus uitroept: "Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt" (Romeinen 8 vers 34).

Laat ons in deze verzen nog iets opmerken: de zegen die onze Heere Jezus Christus geeft aan allen die trouw voor Hem werken. Ons wordt verteld, toen de discipelen uitgingen en preekten, dat de Heere meewerkte en het woord bevestigde met tekenen die volgden.

Wij weten heel goed uit de Handelingen der apostelen en van de bladzijden der kerkgeschiedenis, de manier waarop bewezen is dat deze woorden waar zijn. We weten dat boeien en verdrukkingen, vervolging en tegenstand de eerste vruchten waren die de arbeiders in Christus' oogst oogsten. Maar we weten ook dat ondanks alle pogingen van satan, het woord der waarheid niet tevergeefs werd gepreekt. Gelovigen werden van tijd tot tijd uit de wereld vergaderd. Gemeenten van heiligen werden stad na stad en land na land gesticht.

Het kleine zaad van het Christendom groeide langzaamaan op tot een grote boom. Christus Zelf werkte met Zijn eigen werklui en ondanks alle obstakels ging Zijn werk door. Het goede zaad was nooit helemaal weggegooid. Vroeger of later waren er tekenen die volgden.

Laat ons er niet aan twijfelen dat deze dingen beschreven zijn tot bemoediging van ons, op wie de einden der eeuwen zijn gekomen. Laat ons geloven dat niemand ooit getrouw voor Christus zal werken en tenslotte zal bemerken dat zijn werk helemaal zonder nut is geweest. Laat ons met volharding werken, iedereen in onze eigen positie. Laat ons preken en onderwijzen en spreken en schrijven en waarschuwen en getuigen, en er zeker van zijn dat ons werk niet tevergeefs is.
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen