Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 111 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 111 komt het woord ‘gedenken / gedachtenis’ op twee manieren voor. Eerst in vers 4, waar staat: “Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt.” Daarmee wordt bedoeld, dat God Zelf er zorg voor draagt, dat wij Zijn wonderen niet zullen vergeten. Wij zijn namelijk zo onachtzaam, zo vergeetachtig, dat wij aan Gods wonderen zomaar voorbij lopen! Maar de Heere Zelf zal ervoor zorgen, dat Zijn wonderen in het hart en leven van Zijn volk in gedachtenis blijven.

Vraag om ook de dagelijkse wonderen niet te hoeven vergeten, maar verwonderd te leven, Gods wonderen te waarderen. Welke wonderen? Bijvoorbeeld, dat je nog kunt zien, dat je nog geheugen hebt, dat je je evenwicht nog kunt bewaren. En zo zijn er nog duizend lichaamswonderen meer…

De tweede maal vinden we het woord in vers 5. Daar staat: “Hij gedenkt in eeuwigheid aan Zijn verbond.” Hier vinden we een heerlijke genade uitgetekend: God blijft trouw aan Zijn eedzwering. Nooit zal Hij Zijn volk loslaten. Die Hij lief heeft, heeft Hij eeuwig lief! Ook in een donkere tijd als waarin jij leeft, zal de trouw houdende verbonds-God Zelf Zijn gemeente in stand houden.

Laten we dan Zijn wonderen niet vergeten en laten we in geloofsoefeningen de Heere herinneren aan Zijn trouwverbond (Psalm 81 vers 12 berijmd).

Zeg, heb jij ook zo’n vermaak in het onderzoeken van Gods werken? Kun je niet uitgestudeerd raken in de Heilige Schriften die jou wijs kunnen maken tot zaligheid? Zie je steeds weer iets nieuws in Jezus en in Zijn Middelaarswerk? Pas op: kennis alléén maakt verwaand, hoogmoedig. Maar mét liefde maakt kennis wijs, om de majesteit en schittering in het evangelie te zien én God daarvoor te eren

Psalm 111 is een ABC-Psalm, om (in het Hebreeuws) beter te onthouden. Dat lukt in het Nederlands niet echt, maar toch: probeer ’s per week een Psalmvers (onberijmd) in je geheugen te zetten. ‘t Doet je geen kwaad…!

De Psalmist sluit zijn dichtwerk af met te wijzen op het belang van de vreze des HEEREN (vers 10):

“De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.

Allen, die ze doen, hebben goed verstand.

Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid.”

Wat is eigenlijk wijsheid? Als je even nadenkt, besef je dat wijsheid niet hetzelfde is als veel verstand hebben. Iemand kan veel verstand hebben van – en noem maar op wat je noemen wilt, maar dat garandeert nog niet dat hij of zij wijze beslissingen neemt, op een wijze manier omgaat met zijn geld of zijn tijd.

In het laatste vers van deze Psalm lezen we wat wijs maakt: God vrezen. Dat houdt onder andere in, diep ontzag hebben voor alles wat Hij je beveelt.

In het woord ‘vreze’ denk je aan ‘bang zijn’. En zo is het ook: je bent bang om tegen Gods wil in te gaan, niet zozeer omdat God dat zwaar straft – al is dat ook wel zo –, maar veel meer omdat je Hem liefhebt en Hem geen verdriet wilt doen. Heeft God dan verdriet van onze zonden? Van onze ongehoorzaamheid en van ons ongeloof? Ja.

Wil je een illustratie van wat het inhoudt ‘de HEERE te vrezen’? Let dan op Abraham in Genesis 22. Wanneer hij op het punt staat Izak te offeren, zegt de HEERE (in vers 11-12): “Strek uw hand niet uit aan de jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.”

Dus: wanneer jij jouw ‘Izak’ over hebt voor God, vrees jij Hem.

Terwijl ik dit typ, denk ik: ben ik eigenlijk wel godvrezend? Ik kan dit wel zo mooi in De Catechisant zetten, maar heb ik het liefste dat ik heb, over voor God?

Hoe het er met jou of mij ook voorstaat en hoe het met jou of mij ook afloopt, de lof van God blijft altijd staan (vers 10). Al woeden al de duivelen en de verdoemden tegen Gods glorie, ze kunnen er in eeuwigheid NIETS van afdoen! Daarom gaat het met Gods Woord en volk en Naam áltijd goed.

Des HEEREN werken zijn zeer groot.
Terecht zoekt elk Gods hulp in nood,
Die daarin lust heeft en behagen.
Zijn doen is majesteit en eer.
Zijn rechten gelden immermeer
En duren tot in eeuw’ge dagen.

Gods wond’ren worden nog herdacht                  
Als tekens van Zijn grote kracht.
God is barmhartig en genadig.
De HEERE voedt en onderhoudt
Elk die Hem vreest en Hem vertrouwt.
Hij denkt aan Zijn verbond gestadig.

Twee kernverzen zijn:

De werken des HEEREN
zijn groot.
Zij worden gezocht door allen
die er lust in hebben. 

Hij heeft Zijn wonderen
een gedachtgenis gemaakt.
De HEERE is genadig
en barmhartig. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen