Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 114 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Heel wat onderwerpen zijn al aan ons oog voorbijgegaan, maar nog nergens vond je in heel het Psalmboek wat je nu in deze onbekende 114de Psalm leest. Wat doet de dichter? Hij richt zich in vers 5 tot

  • de Schelfzee
  • de Jordaan
  • bergen
  • heuvels

En hij stelt ze een vraag. Eigenlijk vraagt hij: waarom waren jullie zo verbaasd?

Het gaat over de uittocht uit Egypte, toen de Israëlieten door de in tweeën gespleten Schelfzee trokken en later door de drooggevallen Jordaan. Tussen die beide gebeurtenissen in zorgde de Heere ook nog ’s (veertig jaar lang) voor genoeg water uit een rots (vers 8).

In dichterlijke beeldspraak doet hij net alsof de Schelfzee het slavenvolk van Abrahams nakomelingen aan zag komen en toen wegvluchtte…

Op deze manier geeft de dichter uiting aan de emotie van hem en allen die met dezelfde blijdschap deze Psalm zingen, namelijk de emotie van aanbidding. God heeft immers heel grote dingen gedaan!

Wat kun jij met deze dichterlijke uitbeelding van een stukje heel oude geschiedenis van een volk waar jij niet uit geboren bent? Heel wat: God loven Die zulke machtige wonderen verrichtte en Die zo trouw Zijn woord nakwam dat Hij aan Abraham had gegeven. Meer: je afvragen welke geestelijke betekenis in deze verlossingsgeschiedenis ligt. De profeten en apostelen gebruiken de uittocht uit Egypte en wat daarmee samenging, als verkondiging van Gods genadige verlossingsdaad uit de tirannie van de duivel – zoals in je doop gegarandeerd.

En die rotssteen (uit vers 8) die zoveel water gaf? Wat kun je daarmee? Paulus schrijft: die rots wijst op Christus en op het water des levens.

Zo mag jij, meezingend met Psalm 114, bidden om de geestelijke toepassing van de wonderlijke woestijnreis van de kinderen van God.

Toen Israël vrij uit Egypte kwam
En ’t volk verliet welks taal voor Jakobs stam
Heel vreemd klonk in hun oren,
Werd Juda hun tot huis en heiligdom
En God hun Koning, Die Zijn troon beklom
Opdat men Hem zou horen.

Een kernvers is:

Beef, aarde,
voor het aangezicht
des HEEREN,
voor het aangezicht
van de God van Jakob

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen