Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 30:33 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Want de drukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort."

Spreuken 30 vers 33

Melk wordt niet zomaar boter en over het algemeen krijg je ook niet spontaan een bloedneus. Met deze twee voorbeelden wil Salomo ons leren, dat twistgesprek en onenigheid ook meestal niet zomaar ontstaan. Meestal is er door ons aanleiding gegeven, wanneer iemand toornig op ons wordt.

     Ik voel wel aan, dat het nog niet zo meevalt, om dit eerlijk op je te laten inwerken. Het betekent eigenlijk, dat we bij ruzie en woordenstrijd de oorzaak bij onszelf moeten zoeken. In de eerste plaats toch in ieder geval wel bij onszelf!

     Als melk niet gedrukt wordt, komt er niet spontaan boter. Als je neus niet onder druk komt, zal die niet gauw bloeden (gelukkig). En als je toorn niet forceert, komt er waarschijnlijk geen twist.

Wat bedoelt Salomo met `de drukking van de toorn'? Dat toorn onder druk komt te staan. Dat wij iemand - zoals dat in de volksmond heet - het bloed onder de nagels vandaan halen. Dat wij eigenlijk iemand uitdagen om los te barsten en boos te worden.

     Dat geldt in het alledaagse leven, tussen broers en zusters onderling, tussen klasgenoten onderling, tussen kinderen en ouders onderling, tussen gemeenteleden en kerkeraadsleden onderling.

     Wanneer we van de Heere Jezus mogen leren, in onze ziel en in de gezindheid van ons hart, Wie Hij was en hoe Hij deed, dan zullen wij geen twist meer veroorzaken.

Hoewel ik mij haast om erbij te schrijven: waar het Evangelie van vrede komt, komt ook twist. Want satan zal alles op alles zetten om tegen te werken, dat jij aan Jezus' voeten buigt! Daarom zegt onze Heere: "Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken ..." (Mattheüs 10 vers 34, 35a).

     Maar dit is een twist, waarvoor wij zèlf geen aanleiding geven! Wij zullen de vrede voorstaan en bevorderen. De strijd mag wel ontbranden om de waarheid, maar niet om onze onhebbelijkheid!

De uitdrukking van Salomo kun je echter in de tweede plaats ook heel goed toepassen op onze verhouding tot God. De toorn van God komt niet zomaar over ons. Er is eerst aanleiding geweest. In de twee vorige verzen heeft de Spreukendichter het over `op een dwaze manier je verheffen' in het bijzonder tegen een koning. Want tegen een koning je verheffen is vragen om moeilijkheden. Je kunt beter ootmoedig zijn: de hand op de mond (vers 32)!

In het bijzonder geldt, dat wij dwaas zijn als we ons verheffen of verzetten tegen de Koning van alle koningen en de Heere van alle heren. Dan zullen we het zeker verliezen.

En in ons tekstvers zegt Salomo dan: als God Zijn toorn op je doet losbranden, is dat niet zonder oorzaak. Net zo min als er zomaar boter ontstaat (dan moet je eerst geweld op de melk doen) en net zo min als er zomaar een bloedneus ontstaat (dan moet je eerst grote druk erop uitoefenen), net zo min ontstaat er zomaar een uitbarsting van toorn bij God (dan moet je er wel duidelijk aanleiding toe hebben gegeven).

                   Zul je dit niet vergeten?

De toorn van God komt niet zomaar over ons. Dan hebben wij eerst God uitgedaagd. Er staat in de Bijbel dat God lankmoedig is. Dat betekent letterlijk volgens het Hebreeuws: traag tot toorn. Met eerbied gezegd: God laat Zich niet gauw tot toorn brengen, Hij is niet zoals wij. Wij zijn gauw aangebrand, gauw boos, gauw verontwaardigd. O jongelui, als God zo was geweest, had ik allang in de diepten der hel gelegen! Maar zo is Hij niet. Hij stelt de straf uit en geeft gelegenheid om je te bekeren. Daarom: leg je hand op je mond, zoals Job doet in hoofdstuk 39 vers 37.

Vraag de HEERE om stil te mogen zijn, niet tegen Hem in opstand te komen, niet zondige woorden te spreken, geen zondige daden te doen en geen zondige gedachten / begeerten meer te koesteren.

Vraag de HEERE dat je Hem niet meer tot toorn zult verwekken met wereldgelijkvormigheid, aardsgezindheid, hoogmoed, wellust, eerzucht, gierigheid.

Vraag de HEERE om Hem niet meer tot toorn te verwekken met het ongelovig verwerpen van de Heere Jezus Christus, als jouw Zaligmaker ...!

Vraag de HEERE om te mogen schuilen achter Zijn Zoon, Die de toorn van Zijn Vader niet heeft opgewekt, maar toch heeft gedragen!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen