Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 21:18-19

Auteur: ds. W. Pieters

“Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde, waar gij wilde; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanige dood hij God verheerlij­ken zou.”

We leren in deze verzen, dat de toekomst van christenen, zowel in leven als in sterven, bekend is bij Christus. Deze woorden gaan namelijk zonder twijfel over de manier, waarop Petrus zou sterven. Er wordt verondersteld, dat zij in later dagen werden vervuld, toen Petrus als martelaar voor Christus werd gekrui­sigd.

De tijd, de plaats, de manier en de pijn van de dood van deze discipel waren allemaal voorzien door de Meester.

De waarheid in deze verzen is bijzonder troostvol voor een oprecht gelovige. Om zelf kennis te hebben van toekomstige gebeurtenis­sen, zou in de meeste gevallen onaangenaam zijn. Maar het is een onuitsprekelijke troost te beseffen, dat heel onze toekomst bekend is bij Christus en dat Hij die toekomst heeft bepaald.

Er is geen toeval of geluk of noodlot in onze levensreis. Alles, van het begin tot het einde, is bij God bekend; en is bestemd door Hem, Die te wijs is om Zich te vergissen en te liefdevol om ons kwaad te doen.

Laten we dit gegeven opslaan in ons geheugen en het op de juiste wijze gebruiken in alle dagen van donkerheid, waardoor we nog zullen moeten gaan. In zulke dagen mogen we steunen op de gedachte: Christus weet dit en Hij wist het, toen Hij mij riep om Zijn leerling te zijn.

Het is dwaas om te mopperen over de moeite, die onze geliefden overkomt. We moeten juist bedenken, dat alles goed is gedaan: dit is ook van de Heere en Hij zou het hebben verhoed, als het niet goed was.'

Gelukkig zijn we, als we kunnen zeggen met dat oude kind van God: `Ik heb een verbond gemaakt met mijn Heere, dat ik nooit iets, van wat Hij mij doet, verkeerd zal opnemen.'

Ten tweede leren we uit deze verzen, dat de dood van een gelovige bedoeld is om God te verheerlijken. De Heilige Geest vertelt ons deze waarheid in eenvoudige woorden.

Dit wordt waarschijnlijk niet zo dikwijls bedacht, als zou moeten. We zijn zo geneigd het leven te zien als de enige tijd om Christus te eren; en ook om daden te zien, als de enige mogelijkheid om ons geloof te tonen, dat we de dood niet anders zien, dan als een pijnlijke grens van onze nuttigheid. Maar zo behoort het zeker niet te zijn. We kunnen voor de Heere sterven, zowel als voor Hem leven. We kunnen geduldige lijders zijn, zowel als actieve werkers.

Het is waarschijnlijk, dat de geduldige dood van onze gemar­telde Hervormers meer gevolg had op het gemoed van de omstan­ders, dan al de preken, die zij hielden; en dan al de boeken, die zij schreven.

De christen, die als een schildwacht op zijn post staat en gereed is om af te reizen ─van wie een ieder, die hem kent, zal toestem­men, dat een plotselinge dood voor hem betekent een plotselinge zaligheid─ dàt is een man, wiens einde glorie toebrengt aan God.

We kunnen God verheerlijken in ons sterven door de pijnen geduldig te dragen. De christen, die nooit moppert of klaagt onder de hevigste pijnen, waardoor zijn aardse tabernakel wordt afgebro­ken, maar stilletjes een innerlijke vrede geniet, dàt is een man, wiens einde glorie toebrengt aan God.

We kunnen God verheerlijken in ons sterven door te getuigen aan anderen van de vertroosting en ondersteuning, die we ervaren in de genade van Christus. Het is groot, wanneer een sterfelijk mens met David in Psalm 23 vers 4 kan zeggen: “Al ga ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen.” Dàt is een man, wiens einde glorie toebrengt aan God. Zulk sterven laat iets na bij de levenden en wordt niet gauw vergeten!

 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen