Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 23:4,5 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Vermoei u niet om rijk te worden ...

     Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is?

          Want het zal zich gewis vleugels maken,

               als een arend die naar de hemel vliegt."

                                     Spreuken 23 vers 4, 5

"Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad", zo schrijft Paulus aan Timotheüs en hij waarschuwt hem er ernstig voor.

Geloof jij, dat begeerte naar geld de bron is van alle soorten van zonden, die je maar kunt bedenken? Als je dat werkelijk voor waar houdt, zul je je niet inspannen om rijk te worden. Dan geef je graag gehoor aan het woord van Salomo: vermoei je niet om rijk te worden.

Hij schrijft er in vers 4 nog bij: sta af van uw vernuft; wat betekent: zit toch niet zo te piekeren om er nog een euro of €10.000 bij te krijgen!

Het gaat tegen alles in om dit woord der Heilige Schrift op te volgen, om hieraan gehoor te geven. Wanneer doen we dat? als we iets hebben beleefd van het grote wonder, dat Paulus aan de Corinthiërs schrijft (tweede brief, achtste hoofdstuk, negende vers):

"Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was; opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden."

Hoe rijk is het om rijkdom te verachten! Ja, dat klinkt heel vreemd en toch is het waar. Als je dat nog niet kunt, staat het er niet best met je voor. Want dan doe je het tegenovergestelde: dan acht je rijkdom hoog, dan eer je geld en goed. En dat is afgoderij, volgens Kolossenzen 3 vers 5.

Salomo geeft een goede reden erbij, dat je je niet moet vermoeien om rijk te worden. Hij zegt: de rijkdom maakt zich als het ware vleugels en vliegt weg.

Je dacht dat je het goed opgeborgen had. Je dacht dat je erover kon beschikken, wanneer het je paste. Maar het is opeens verdwenen. Het is zomaar weg. Je begrijpt het zelf niet, hoe dat nu toch kan. Het is net alsof het vleugeltjes heeft gekregen.

Wanneer je - om een voorbeeld te geven - je schoenen zoekt en je kunt ze niet vinden en je roept je Moeder: Moe, waar zijn mijn schoenen? Dan kan het zijn, dat je Moeder zegt: dat weet ik ook niet, maar zoek maar goed, ze zullen er nog wel staan, want ze hebben geen vleugeltjes gekregen ... Dan denk jij: nee, natuurlijk niet. Schoenen krijgen niet zomaar vleugeltjes!

Nu, zo is het net níet met geld en bezit. Rijkdom maakt voor zichzelf vleugels en vliegt zomaar weg. Op een kwade dag (of is het eigenlijk een goede dag?) is de rijkdom zomaar verdwenen.

Je kunt je bezittingen echt niet vast houden. Je moet alles loslaten. Wees nou verstandig! Als je een vogel vangt zet je die toch ook niet in een hok-zonder-dak? Je weet, dat het beestje dan zomaar kan wegvliegen, net als die adelaar: moeiteloos stijgt dat dier al hoger en hoger. En al wil je het beest nog zo graag vast houden, het gaat niet.

Nu, geld en goed is als een gevangen arend in een hok-zonder-dak. Subiet vliegt hij weg en jij hebt het nakijken.

We moeten een ander bezit zien te krijgen. Jezus zegt het in Mattheüs 6 vers 19 en 20 zo:

"Vergadert u geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar vergadert u schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderven en waar dieven niet inbreken of stelen."

En Hij zegt er in vers 21 bij:

"Want waar uw schat is, daar zal ook hart zijn."

Van harte toegewenst in je jonge jaren geld en goed te verachten. Te studeren en te werken niet om rijk te worden maar te kunnen leven en vooral God en je naaste te kunnen dienen. O, hoe rijk is het om arm te zijn, wanneer je God tot je deel hebt, zoals Jeremia op de ruïne van Jeruzalem, Klaagliederen 3 vers 24:

"'De HEERE is mijn Deel', zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen!"

Hoe arm was de rijke man, toen hij zijn ogen opsloeg, zijnde in de pijn! Hoe rijk was de arme Lazarus, toen de engelen hem droegen in de schoot van Abraham!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen