Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 66 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Tijd blijkt iets vreemds te zijn, als je vers 6 leest. De dichter beschrijft in dit vers het grote wonder van God dat Hij in Mozes’ tijd de Schelfzee droog maakte. Ook dat zijn voorouders veertig jaar later te voet door de rivier de Jordaan zijn gegaan – waar de ark zo in het middelpunt stond!

En dan komt er iets vreemds. Hij schrijft: “Daar hebben wij ons in Hem verblijd.” Niet ‘zij hebben zich in Hem verblijd’, maar ‘wij hebben ons in Hem verblijd’. Was de dichter er dan bij toen Jozua het volk het Beloofde Land inleidde? Nee. En toch… door het geloof worden eeuwen overbrugd en worden Mozes en Jozua zijn tijdgenoten.

Dit is in 2013 nog zo: in geloof worden Ruth, Hanna, Daniël, Thomas onze tijdgenoten. Het geloof is namelijk toe-eigenend van aard. Zo kun je opmaken uit de kanttekening van de statenvertalers. Wat betekent dit? Dat je met een gelovig hart al de Oud- en Nieuwtestamentische geschiedenissen en al Gods woorden in heel de Bijbel op jezelf betrekt, alsof ze tot jou gesproken waren en alsof jij die gebeurtenissen had meegemaakt.

Een voorbeeld vind je in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Paulus haalt een heerlijke belofte van God aan die Hij aan Jozua had gericht. Door het geloof weet de apostel zoveel eeuwen later, dat dit Godswoord ook voor hem en zijn lezers is – en nu ook voor jou (of niet?).

Ik nodig je uit en roep je op zó de Bijbel te lezen, vanaf Genesis 1: het gaat daarin over de schepping van jóu. In hoofdstuk 3 de ongehoorzaamheid van jóu. Enzovoort. En o, wat een wonder, dan gaat het in Genesis 3 vers 15 óók over jóu: de Verlosser Die jouw aartsvijand, satan, zal overwinnen…

Deze Psalm leert ons ook wanneer God ons gebed wel en wanneer niet verhoort: “Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben”(vers 18). De kanttekening luidt: want Hij hoort geen huichelaars. God hoorde de dichter echter wel (vers 19): “Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed.” Als jij al je ongerechtigheden Hem eerlijk belijdt, zal Hij ook naar jouw gebed horen en je volkomen vergeving van al je goddeloosheid schenken!

Geloofd zij God, Hij zij geprezen,            
Die mijn gebed niet heeft veracht,             
Mijn smeking niet heeft afgewezen.         
Zijn goedheid geeft mij nieuwe kracht.  

Een kernvers is:

Geloofd zij God, Die mijn gebed
niet heeft afgewend,
noch Zijn goedertierenheid van mij. 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen