Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 115 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een Psalm die de opperheerschappij van onze God belijdt, waarin geen enkele god, van welk volk ook maar, Hem gelijk is, en waarin een krachtige aansporing ligt om Hem volledig te vertrouwen.

Doe jij dat ook?

Drie keer roept de dichter de lezers op om hun vertrouwen op de HEERE te stellen. Drie keer verkondigt hij dat deze betrouwbare God van Israël onze Hulp en ons Schild is. Minstens vier keer belooft de Heere door deze geïnspireerde dichter dat Hij ons zal zegenen – natuurlijk niet zolang we Hem wantrouwen, maar zodra we Hem als onze Hulp en ons Schild vertrouwen.

Wat betreft Gods opperheerschappij: niet alleen gaat zij de macht van de afgoden ver te boven en niet alleen geeft zij ons heel veel reden om Hem te vertrouwen, maar ook eist zij van ons allemaal dat we er ons onvoorwaardelijk aan onderwerpen.

Zo komt de vraag ook naar jou toe: hoe ervaar jij de zin ‘Hij doet al wat Hem behaagt’? Zegt jouw ziel daar ‘amen’ op, of bruist alles van binnen bij jou hier tegenin, omdat jij zelf koning wilt zijn en wilt doen al wat jóu behaagt?

In de laatste twee verzen schrijft de dichter over gestorvenen en wat zij niet doen, én over levenden en wat zij wél doen:

In ’t stille graf zingt niemand ’s HEEREN lof

Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,

Kan Hem geen glorie geven…

Toen ik dit versje de eerste keer na het sterven van mijn vader in 2002 opgaf, heb ik op de preekstoel zitten huilen: o, wat zijn dood en graf toch onzegbaar erg en intens verdrietig!

Het versje vervolgt echter:

Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid

Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.

Loof God, de Bron van ‘t leven!

Zing jij ook Gods lof, omdat je Hem – die hoogverheven Koning – aanbidt, liefhebt en vertrouwt als jouw zegenende Hulp, jouw beschermende Schild?

O Israël, stel al uw hoop op God.
Vertrouw de HEERE. Ja, Hij is hun tot
Een Hulp en Schild in dezen.
Gij Arons huis, zet uw vertrouwen vast
Op God de HEERE, Hij heeft Zich belast
Hun Hulp en Schild te wezen.

Een kernvers is:

Gij die de HEERE vreest,
vertrouw op de HEERE.
Hij is hun Hulp en hun Schild. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen