Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 15:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Beter is weinig met de vreze des HEEREN,

     dan een grote schat en onrust daarbij.”

                                       Spreuken 15 vers 16

Hier is de bron van het gelukkige hart: de vreze des HEE­REN. En hier is ook de gedurige maaltijd, zo vol verza­di­ging, dat het weinige van Gods kind beter is, dan alles wat de wereld­ling heeft. Het is immers de gift van zijn Vader! Het is de vrucht van de liefde van zijn Zaligmaker! Het wordt door hem genoten door de persoonlijke belofte van God en het wordt zoet en aangenaam gemaakt door de grote winst van de godzalige tevre­denheid of vergenoeging.

     Als het maar weinig is, wat Gods kind krijgt, is dat niet, omdat zijn Vader te weinig zorg en liefde zou hebben, maar omdat Hij in Zijn wijsheid weet, wat Zijn kinderen werke­lijk nodig hebben en wat goed voor hen is. Hij weet, dat er zoveel valkuilen en verlei­din­gen zijn in de vermeerdering van luxe en genot. Daar­om houdt de Heere Zijn kinderen er vaak van terug om schatten op de aarde te vergaderen. Zo komt er meer en meer gelegenheid en gene­genheid om schatten in de hemel te verza­melen.

     In de gelijkenis van de rijke dwaas, Lucas 12, zegt Jezus dat het ware geluk niet bestaat in de overvloed van zijn bezit.

     Rijkdom en armoede... Wat is dat eigenlijk? Wie is er nu echt rijk en wie is er waarlijk arm? Iemand die genoeg heeft, is rijk. Iemand die meer wil, is arm. Het is dus niet je spaarrekening, die bepaalt of je rijk bent of arm, maar je hart! Als je tevreden bent met minder, ben je rijker, dan een ander die meer heeft, maar nog meer be­geert. Tevredenheid is dus het belangrijkste.

     Heel de wereld is niet in staat om het hart en het ver­langen van een wereldling te verzadigen. Steeds verlangt hij naar meer; en al heeft hij alles, dan is zijn hart nog steeds leeg gebleven. Zelfs walgt de verwende wereldling van al zijn overdaad... Maar een jongen of meisje, die hemelsgezind is, heeft genoeg aan weinig. Dan weet je, dat het niet zomaar is wat je kreeg, maar dat God, Die jou liefheeft en Die voor jou zorgt, jou dit geeft en jou dat andere onthoudt..., ook in liefde. Wie een kind van God is, stelt zich tevreden met de kleine gaven, die zijn Vader hem verleent gedu­rende de tijd van het aardse leven en hij weet van de onuit­puttelijke schat­ten van de hemelse vreugde, die hij straks mag genieten.

Je zou het zo kunnen zeggen: wie God vreest, heeft in zijn God en Vader een volkomen vergoeding of compensatie voor al zijn gebrek in aardse dingen. Maar het missen van God kan absoluut door niets vergoed, gecompenseerd worden. Dus wie is nou beter af? Hij, die veel heeft, maar God mist (en dus uiteindelijk geen enkele com­pensatie voor zijn ellende heeft)? Of hij, die veel mist, maar God bezit, Die Zelf zegt: Ik zal voor jou tot een God zijn en jij zult voor Mij tot een kind zijn...? En dat betekent: dan zorgt de HEERE geheel en al voor je.

     Aan de andere kant moet er wel heel wat ellende zijn, wanneer we de HEERE niet vrezen. En al heb je nog zoveel, zonder God is en blijft alles leeg; je hebt geen wezenlijk geluk. Wanneer de hemel open gaat en wanneer de engelen van God op de `ladder van Jacob' opklimmen en afdalen, maakt het uiteindelijk niet uit, of de voet van die ladder in een arme bedelaarshut of in een karig werkmanshuis staat.

     Wanneer er liefde is, wanneer ons hart vol is van het echte geluk, dan smaakt een maaltijd stukken beter. Dat geldt al van de aardse liefde, veel meer nog geldt dit van de Godde­lijke liefde. Daarom kan ik het je aanbevelen, om geen rijkdom te zoeken, waardoor je God verliest en om geen tijd te geven aan die dingen, die met het geestelijke leven strijden. Want van alles wat je geniet, hobby, ontspanning, vrije tijd..., zonder God `smaakt' het niet, vult het niet, verzadigt het niet. Heb je daarentegen omgang met de Heere, dan wordt echt alles anders.

     Denk je de maaltijd in van de discipelen op het strand, de oever van de Zee van Tiberias, het Meer van Galilea. Het was eenvoudig brood en gebraden vis; maar Jezus was er!

En zo is het ook geweest in de Gemeente der eerste Christenen. Zij aten met verheuging en eenvoudigheid des harten, zo lezen we in het boek Handelingen. En dan smaakt het heerlijk, wat je krijgt.

En dit geldt dus niet alleen van het eten, waar Salo­mo in het volgende vers nadrukkelijk aandacht voor vraagt, maar dit geldt in dezelfde mate ook voor alle andere prettige dingen van het leven.

Helaas geloven weinig jonge mensen dit Goddelijke getuigenis. Ouders, zoekt u het ware geluk van uw kinderen?

        Leer hen dan weinig van de wereld te verwachten,

alles van God!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen