Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:1-3

Auteur: ds. W. Pieters

En er waren in die tijd enigen aanwezig die Jezus boodschap­ten van de Galileeërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden had gemengd. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileeërs zondaars geweest zijn boven al de Galileeërs, omdat zij dit hebben geleden? Ik zeg u: nee, maar indien gij u niet bekeerd, zult gij allen net zo vergaan.”

De moord op de Galileeërs, is een gebeurtenis, waar we niets met zekerheid over weten. Ook de drijfveren waarom die men­sen het aan onze Heere vertelden, moeten we gissen. In ieder geval gaven zij Hem een gelegenheid om tot hen te spreken over hun eigen zielen. En Jezus verzuimde het niet deze gelegenheid te gebruiken. Hij greep de geschiedenis aan, zoals Zijn manier was, om er een praktisch nut uit te trekken. Hij vroeg Zijn informanten naar binnen te zien en na te denken over hun eigen staat voor God.

Hij schijnt te zeggen: `Wat zou dat, dat deze Galileeërs een plotse­linge dood stierven? Wat hebt u daarmee te maken? Denk na over uw eigen levensweg. Tenzij u zich bekeert, zult u allen op dezelfde manier vergaan.'

Laat ons over dit onderwerp ons de ernstige vraag stellen: hebben wij ons bekeerd? Wij wonen in een christelijk land. Wij horen bij een christelijke kerk. Wij hebben christelijke instellingen en genade­middelen. Wij hebben met onze oren over bekering gehoord, en dat al honderden keren. Maar hebben wij ons ooit bekeerd? Ken­nen wij werkelijk onze eigen zondigheid? Veroorzaken onze zonden ons ooit leed? Hebben wij over onze zonden tot God geroepen en vergeving gezocht bij de Troon der genade? Zijn wij opgehouden met kwaad te doen en hebben wij onze slechte gewoonten afge­broken? Haten wij hartgrondig alles wat kwaad is?

Dit zijn ernstige vragen. Zij verdienen een ernstige overwe­ging. Het onderwerp is geen lichtvaardige zaak. Niets minder dan het leven, het eeuwige leven, staat op het spel! Als wij zonder bekering sterven, zonder een nieuw hart, hadden wij beter nooit geboren kunnen zijn.

--

Laat ons in deze verzen opmerken, hoe veel liever mensen over de dood van anderen willen praten, dan over hun eigen dood.

De dood van de Galileeërs was vast een algemeen gesprekson­derwerp in Jeruzalem en heel Judea. We kunnen wel geloven dat al de omstandigheden en bijzonderheden van deze moord steeds werden besproken door duizenden, die nooit aan hun eigen einde dachten.

En vandaag aan de dag is dat nog hetzelfde. Een plotseling sterfgeval of een treinongeluk, houdt de gedachte van een hele bevolking totaal gevangen. Iedereen die je ontmoet, heeft het er over. Maar dezelfde personen houden er heel niet van om over hun eigen dood te praten, of over hun toekomst aan de andere zijde van het graf. Zo is de mens: op godsdienstig terrein wil hij graag praten over de dingen van iedereen, behalve van zichzelf.

De staat van onze eigen ziel moet echter altijd onze eerste zorg zijn. Iemand die bekeerd is, zal altijd eerst aan zijn eigen hart denken, aan zijn eigen leven en aan zijn eigen zonden.

     Hoort hij van een plotseling sterven? Dan zegt hij bij zichzelf: `Zou ik bereid zijn geweest, als het mij was ge­beurd?'

     Hoort hij van een vreselijke misdaad? Dan zegt hij bij zichzelf: `Zijn míjn zonden vergeven? Heb ik werkelijk berouw over mijn eigen overtredingen?'

     Hoort hij van wereldse mensen, dat zij in alle uitspat­tingen van zonden leven? Dan zegt hij bij zichzelf: `Wat onderscheidt míj, behalve Gods genade?'

Laat ons nooit vergeten om naar onszelf te zien en wijsheid te leren uit alles wat anderen overkomt.

Laat ons in de tweede plaats in deze verzen opmerken, hoe sterk onze Heere de algemene noodzaak van bekering1 duidelijk maakt. Nadrukkelijk verklaart Hij:

                   `Tenzij gij berouw1 hebt,

          zult gij allen op dezelfde manier omko­men.'

     De waarheid die hier wordt beweerd is één van de funda­menten van het christendom. `Allen hebben gezondigd en derven de glorie van God.' Wij allen zijn in zonden geboren. Wij zijn verzot op zonde en zijn van nature ongeschikt voor vriendschap met God.

     Twee dingen zijn absoluut noodzakelijk voor de zaligheid van een ieder van ons. We moeten ons bekeren en we moeten het Evange­lie geloven. Zonder bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus kan geen mens zalig worden.

     De natuur van ware bekering is duidelijk en onmiskenbaar uitgelegd in de Heilige Schrift. Zij begint met kennis van zonde. Zij gaat voort met berouw te werken over de zonde. Zij leidt tot belijdenis van zonde voor God. Zij bewijst zich aan de mensen door een grondige afbraak van de zonde. Zij resul­teert in een gezindheid van diepe haat jegens alle zonde.

     Bovenal is zij onlos­makelijk verbonden aan een levend geloof in de Heere Jezus Christus. Bekering als deze is het ken­merk van alle ware Christe­nen.

     De noodzaak van berouw tot zaligheid is duidelijk voor allen die de Schriften onderzoeken. Zonder dat is er geen verge­ving van zonden. Nooit is er een verzoend mens geweest, die niet ook een berouwvol mens was. Nooit is er één gewassen in het bloed van Christus, die niet zijn eigen zonden gevoel­de, betreurde, beleed en haatte.

1    In het Engels is `repentance' zowel `bekering' als `berouw'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen