Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 25:21,22 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Indien degene die u haat, hongert, geef hem brood te eten;

     en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken;

          want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen

               en de HEERE zal het u vergelden.”

                                   Spreuken 25 vers 21, 22

Liefde is te sterk om tevreden te zijn met alleen maar slechte dingen ná te laten en ze is te krachtig om in wènsen te blij­ven steken. Liefde wil iets góeds doen, liefde wil zich uíten.

Liefde richt zich in de eerste plaats op vrienden en beminden, maar daar blijft ze niet bij staan. Ze gaat verder en strekt zich ook uit tot vijanden.

Wie zijn jouw vijanden? Wie zijn de personen die jij haat? Als het goed is, ken jij niemand die jij haat, al zouden er helaas nog zoveel zijn die jóu haten... Een Christen heeft geen vijan­den die híj vijandig gezind is, maar helaas wel vijanden die hèm vijandig gezind zijn.

Als iemand jou lelijk en gemeen behandelt, wat doe je dan? Wat rijst er op in je hart? Welke plannen maak je? Zit jij dan plannen uit te broeden om deze gemene vent     g ó e d   te behande­len, met liefde te verzorgen? Of gun je hem in wraak de vergelding van een ongeluk, de straf van allerlei ellende?...?

Salomo wijst erop ─en Paulus haalt deze woorden aan in Romei­nen 12 vers 20─, dat wij zelfs de meest vijandige lieden met liefde tege­moet moeten treden. Misschien denk je: dat wìl ik wel, maar dat kàn ik niet. Ik bid wel voor die mensen die mij zo gemeen behandeld hebben, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ze vriende­lijk aan te spreken of behulpzaam met ze om te gaan... Dan zeg ik je: je bedriegt je. Het gebed voor je vijanden moet een daad worden, en anders is het niets waard! Wie niet metterdaad zijn vijanden goed doet, bid ook niet eerlijk voor ze.

Jezus voegt die twee zaken bijeen, als hij zegt:

     “Heb uw vijanden lief

     zegen ze die u vervloeken

     doe wèl degenen die u haten

     en bid voor degenen die u geweld doen en u vervolgen.”

                                        Mattheüs 5 vers 44

De vijanden van een Christen verschaffen hem een goede gele­gen­heid om zich te oefenen in Christelijke deugden, om zijn liefdesideaal in praktijk te brengen. Zijn vijanden leren hem om metterdaad het beeld van Christus te dragen, Die Zijn vijanden beminde en voor hen stierf. Hij bad voor Zijn kruisi­gers.

En Stefa­nus bad voor zijn stenigers... Hij werd in het uur van zijn dood nog geoefend in de gelijkvormig­heid van Chris­tus.

God geeft Zijn kinderen de gelegenheid om de praktijk der Godza­ligheid te laten zien en om zo de geur van Christus te versprei­den. Hoe geeft God aan Zijn kinderen deze goede gele­genheid? Door vijanden en haters in het leven van Zijn kinde­ren toe te laten, aan wie zij hun Christelijke naastenliefde kunnen bewijzen. Aan wie ze kunnen bewijzen, hoezeer ze het beeld van Christus dragen en in welke mate ze Hem gelijkvormig zijn gewor­den. God laat vijan­den in ons leven toe, hatelijke mensen, plagers, gemene­rikken..., opdat wij die goede gelegen­heid zouden te baat nemen om hen wèl te doen. Om met een hart vol liefde eten te geven aan die man, die ons gisteren belas­terde. Om met een hart vol liefde drinken te geven aan die vrouw, die ons vorige week beroddelde. Om met een hart vol liefde misdaden te over­winnen door welda­den...

Wij mogen God wel dankbaar zijn voor onze vijanden. Dat Hij ons zulk een goede oefenschool verleent in zelfverloochenende liefde, om zulk een ootmoed en verdraagzaamheid te mogen leren in de praktijk van het dagelijkse leven, zodat we al meer op Chris­tus gaan lijken en zo ook onze vijandige naaste voor Hem mogen winnen...

Zeg, hoe staat het in deze zaak met jou? Is het je wens en bede om ook zo met al je naasten om te gaan? Of heb je in je hart er één uitgezonderd? Heb je alleen maar de wèns en de béde, of dóe je het ook?

`Christus stierf voor mij', zo mag Gods kind gaan verstaan, `toen ik nog Zijn vijand was. Zou ik dan niet voor mijn vijanden alles willen overhebben?'

Nee, er wordt van ons niet gevraagd, dat we onze vijanden ver­trouwen, maar wel dat we ze liefhebben en vergeven. En wat een vreugde geeft dat! Dan hoef je geen andere beloning, dan deze: dat de HEERE Zelf Zijn gunst erover gebiedt en laat merken dat deze praktijk Hem aangenaam is!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen