Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 7

Auteur: ds. W. Pieters

Hoofdstuk 7 beschrijft hoe veilig Gods kinderen zijn te midden van alle huiveringwekkende en angstaanjagende gebeurtenissen. We lezen namelijk: God verzegelt ze. Dit gebeurt wanneer engelen de vier winden vasthouden. Deze vier winden zijn symbooltaal voor allerlei moeiten, rampen, oorlogen, verdrukkingen. Voordat die zullen losbarsten, zullen Gods knechten en kinderen worden verzegeld. Wat betekent dat?

In het Oude Testament komt een soortgelijk tafereel voor, Ezechiël 9. De profeet Ezechiël ziet in een visioen dat God de inwoners van de goddeloze stad Jeruzalem gaat oordelen, straffen. Maar voordat de "verdervers" door de straten moeten gaan om zonder pardon het oordeel van God uit te voeren, goddelozen te doden, krijgt eerst een dienaar van God het bevel om sommige mensen te "tekenen", te voorzien van een teken, een herkenningsteken, een ken-merk. Wie? Dat staat in vers 4 van Ezechiël 9. Mensen

"... die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden van de stad gedaan worden."

Deze mensen hebben dus verdriet over de zonden. En omdat ze geen huichelaars zijn, zullen ze eerst wel verdriet over hun eigen zonden hebben gehad, denk je niet? En dan dus ook over de zonden van hun naasten.

God kinderen zijn niet onbewogen onder alle zonden die er in Nederland gebeuren. Ze vinden dat vreselijk. Ze weten immers dat hun God zo wordt beledigd en gekrenkt. Ze weten ook hoe schadelijk het is voor de bedrijvers van al dat onrecht. Daarom zuchten ze, daarom roepen ze uit in gebed tot God om Zijn hulp of genade.

Deze mensen, de zuchters en de bidders, zullen niet omkomen in het strafgericht dat over Jeruzalem zal gaan.

Hieraan moeten we denken wanneer we lezen dat ook temidden van alle oordelen en straffen van de eindtijd, sommigen worden verzegeld. Ze krijgen een teken, en wel aan hun voorhoofden. Er staat ook bij hoe veel het er zijn: honderd vier en veertig duizend, 144.000. Dit getal is niet bedoeld als een wiskundig getal, maar als een symbolisch getal. 144 = 12 x 12, nietwaar? En 144.000 = 12 x 12.000. Wat is er nu mee bedoeld? Uit heel Israël, twaalf stammen, bewaart God een volheid van gelovigen. Met andere woorden: het gaat hier om al Gods uitverkorenen. Zij worden veilig bewaard.

     God verzegelt ze met Zijn Heilige Geest, Die in hen woont en hen leidt en bewaart. Daarom gaat er niet een van hen verloren.

Daarna ziet de apostel op Patmos (vers 9)

"... een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen, en palmtakken in hun handen."

Wat ben je gelukkig als je bij deze mensen hoort. Zij dragen witte kleding, als teken van reinheid en zuiverheid, zondeloosheid en heiligheid. Zij hebben palmtakken in hun handen, als teken van overwinning. En je weet hoe we zondeloos kunnen worden ... Alleen door Christus' bloed - zie vers 14. En je weet hoe we tot overwinning kunnen komen: door dapper te strijden, in geloof. Dat kunnen we in Efeziërs 6 lezen (vers 10-18):

"Wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom, neemt aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbend met de waarheid, en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbend met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbend het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, dat is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en hiertoe wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen."

Hoewel, een ander antwoord is ook mogelijk op de vraag hoe we kunnen overwinnen. Zie maar in hoofdstuk 12 vers 11:

"En zij hebben hem [de duivel] overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis."

Deze twee Bijbel-antwoorden sluiten elkaar natuurlijk niet uit! Van harte toegewenst zó deze goede strijd van het geloof te strijden!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen