Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Woorden van Jezus (Mattheus 3,4,6)

Auteur: ds. W. Pieters

Tamelijk willekeurig is het om steeds het eerste woord van Jezus in een nieuw hoofdstuk te nemen. Zeker, als je bedenkt dat de hoofdstuk-indeling niet oorspronkelijk in de Bijbel stond, maar later toegevoegd is (nog maar een paar honderd jaar geleden).

Toch zal ik me er maar aan houden, en daarom gaan we nu naar het zesde hoofdstuk van Mattheüs, vers 1, waar Jezus zegt:

"Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is."

Het gaat over aalmoes geven. Dat is een gift (in geld of in natura) aan een arme. Jezus zegt niet dat het geven van aalmoezen verkeerd is. Het is zelfs heel goed. Maar al is het een heel goed werk, toch kun je het verkeerd uitvoeren.

Een goed werk góed doen, is de zaak waar het om gaat.

Als dat gebeurt, zal God er acht op slaan. Dan vergeet God dat niet. Kijk maar naar de Romeinse legerofficier uit Cesarea, Cornelius. Hij bad veel en hij gaf veel aan de armen. En als de Heere hem tot de geloofskennis van Jezus Christus gaat brengen en een engel naar hem stuurt, zegt die engel (Handelingen 10 vers 4):

"Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God."

Dus God wist niet alleen dat die man veel bad, maar God sloeg ook acht op zijn aalmoezen.

Hoe moet je dit goede werk nu op een goede manier doen? In ieder geval niet op de manier zoals sommige joden het deden (en ook sommige Christenen, misschien), namelijk om door mensen te worden gezien.

Dat is: dat mensen zien hoe goed jij bent, en je daarvoor prijzen. Als je zó geeft, dan is het van nul en gener waarde in de ogen van God. In vers 3 zegt Jezus hoe je dan wel moet geven:

"Maar als gij aalmoes doet, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet."

Dus geef zo, dat niemand het weet.

Waarom zegt Jezus dit? Is Hij bezig allerlei goede raadgevingen aan ons mee te delen? Nee. De bedoeling van de Heere Jezus met Zijn 'adviezen' is om ons aan onze heimelijke zonden te ontdekken. Wat is zo'n heimelijke zonde?

Nou, stel je voor dat je - anoniem - elke week een bedrag schenkt aan een arm gezin. Niemand weet het. Dat gezin zelf niet en andere mensen ook niet. Dan kan jou heel gemakkelijk 's de gedachte bekruipen, dat het toch eigenlijk wel een beetje jammer is dat niemand het weet. En dan zou je in de verleiding kunnen komen om - zogenaamd per ongeluk - het te laten uitlekken. Al is het maar aan één persoon.

Wat komt dan openbaar? Dat wij ZELFBEDOELERS zijn.

Het gaat ons niet om dat arme gezin, maar om ons zelf. Of laat ik het voorzichtiger formuleren: het gaat ons niet alleen om dat arme gezin, maar ook om ons zelf.

Maar ja, nu ik het iets voorzichtiger heb omschreven, moet ik toch weer op mijn schreden terugkeren en eerlijk bekennen, als de diepste grond van al onze bedoelingen openbaar komt, dan is het TEN DIEPSTE zo, dat het ons helemaal niet gaat om dat arme gezin, maar dat het ons alleen maar gaat om ons zelf.

Dat heb je vaak niet eens door. Als iemand dat tegen je zou zeggen, voel je je beledigd en ben je verontwaardigd. Maar o wee, als Gods Geest ons aan ons zelf gaat ontdekken ... Dat is: ons met ons zelf gaat bekendmaken ... dan gaan we het met schaamte belijden: ik ben een grote egoïst. Het lijkt dat ik mijn naaste zo lief heb, maar ik heb alleen mijzelf maar lief.

En als je dat gaat ontdekken, krijg je de genade van God nodig, die je al je zondeschuld-in-het-aalmoes-geven vergeeft!

Als je nu vergeving hebt gevraagd en gekregen van al de zonden die je hebt opgestapeld, zo dikwijls er maar een collecte werd gehouden ..., dan krijg je van de Heere een beloning. Nee, niet omdat je die hebt verdiend, alleen uit genade. Maar toch wel een beloning. Welke? Het staat hier niet bij, maar als je weer aan Cornelius denkt, kun je zien, wat een rijk genadeloon hij op zijn mild aalmoes-geven ontving.

Ook is er dít loon in het geven-zonder-jezelf-te-bedoelen, dat je mag proeven dat het waar is, wat Jezus volgens Paulus zei:

"Het is zaliger te geven, dan te ontvangen."

Mee eens? Alleen maar geven en nooit iets terug krijgen ...: ZALIG!

Woorden van Jezus - Mattheüs 4

Johannes de Doper is de voorloper van Jezus. Zes maanden predikt hij en dan komt zijn Achterneef. Jezus kiest volgelingen uit, discipelen. Weet je wie Hij NIET kiest? De man, van wie ik zou denken dat Hij die het eerst zou hebben gekozen, namelijk Johannes de Doper. Vreemd eigenlijk, vind je niet? Johannes zou zeker een goede leerling / discipel van Jezus zijn geworden, maar Jezus roept hem niet!

Het tegenovergestelde gebeurt: Na korte tijd belandt Johannes in de gevangenis. Dat kun je lezen in Mattheüs 4 vers 12 en uitgebreider in hoofdstuk 14. Mattheüs 11, het hoofdstuk waaruit we nu de eerste uitspraak van Jezus overdenken, verplaatst ons in de situatie van Johannes.

Probeer je in te denken: Johannes de Doper mocht met grote kracht getuigen dat Jezus de machtige Verlosser was. Hij zei (Mattheüs 3 vers 11,12):

"Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden."

En? Gebeurt het ook? Welnee, er gebeurt NIETS. Nu ja, bijna niets. In ieder geval niet wat Johannes heeft gepreekt. En daarom is het niet te verwonderen dat hoofdstuk 11 ons vertelt dat Johannes twee van zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag:

"Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een ander?"

Jezus geeft antwoord op deze vraag van Zijn trouwe knecht in vers 4 en 5. Hij zegt:

"Ga heen en boodschap Johannes weer, wat gij hoort en ziet: de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd en de doven horen; de doden worden opgewekt en aan de armen wordt het Evangelie verkondigd."

Twijfel! Wat een moeilijk iets. En velen van Gods kinderen hebben er last van. Wat is een oorzaak van twijfel? Onder andere dat we Gods Woord niet goed verstaan; of dat we het verkeerd toepassen. Johannes heeft wel goed gepreekt, maar hij paste het Woord verkeerd toe. Ik bedoel: Johannes de Doper heeft niet beseft dat de eerste komst van Christus onderscheiden was van Zijn tweede komst. Voor zijn besef zou de beloofde Messias maar gewoon één keer komen en dus zou Hij nú doen, wat Hij in werkelijkheid pas bij Zijn wederkomst zal doen, namelijk het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Jezus zegt tegen de leerlingen van Zijn geliefde dienstknecht, in de gevangenis (ook al zo'n moeilijk punt, waardoor veel twijfel bij Johannes de Doper kon zijn ontstaan: is Jezus dan de échte Verlosser is, waarom verlost Hij míj dan niet???), dat ze hem moet vertellen wat ze zien en horen. En dan noemt Hij de grote wonderen op. Eerst wonderen voor het lichaam en ten slotte ook - als laatste, als climax en toppunt - een wonder voor de ziel.

De wonderen voor het lichaam waren in het Oude Testament voorspeld en daarom zijn ze er een bewijs van het tijdperk van de Messias.

Maar vooral dat laatste wonder, niet lichamelijk, niet zichtbaar, niet opzienbarend, niet imponerend: de verkondiging van het Evangelie aan armen ...!

Zie jij ook in dat dit het grootste wonder is? Waarom dan? In de eerste plaats omdat het EVANGELIE is en in de tweede plaats omdat het wordt verkondigd aan ARMEN.

Wat betekent 'Evangelie'? Je weet het vast wel: Goede Boodschap, Blijde Tijding. Waarom is wat Jezus preekt nu een Goede Boodschap? Niet alleen omdat verloren zondaren behouden kunnen worden ... Ja, dat is ook zeker een reden om deze boodschap goed te noemen, maar er is een nog veel belangrijkere reden. De boodschap, die Jezus brengt is namelijk niet alleen voor óns, verloren Adamskinderen een góede boodschap, maar vooral ook voor Gód! De engelen zeggen in de velden van Efratha niet alleen 'vrede op aarde', maar eerst 'Ere zij God'. Wat is er dan goed aan de boodschap van Jezus? Dit, dat de zaligheid van verdoemelingen níet tot oneer van God is, maar tot Zijn éér en verheerlijking ...

Verder: deze God-verblijdende Goede Boodschap wordt nu aan ármen, bezitslozen verkondigd.

Hoe arm ben jij? Rijken zien níets in Jezus en Zijn boodschap. Jij? Armen, bezitslozen, bedelaars - aan hén wordt het Evangelie gepredikt; en zij worden intens verblijd!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen