Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 89 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Op de vorige bladzijde schreef ik dat in deze Psalm een wonderlijke mengeling aan de orde komt van twee totaal tegengestelde onderwerpen: Gods trouw én Gods ontrouw.

Het laatste is natuurlijk onwaar, want God is nooit ontrouw. Toch lijkt het er wel op. De dichter schrijft daarom ook: “U hebt het verbond met Uw knecht te niet gedaan.” En niet alleen toen, maar ook nu gaat het in het geestelijke en kerkelijke leven vaak zó toe. Dan lijkt het er echt niet op dat het Koninkrijk van onze glorierijke Zaligmaker eraan komt. Ook niet lijkt het er in 2013 helemaal niet op dat Zijn schitterende beloften vervuld zullen worden, zoals die uit Daniël 2 vers 44: “In de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in alle eeuwigheid zal bestaan”.

En toch, terwijl Ethan, de dichter van deze 89ste Psalm in de grote moedeloosheid verkeert, zoals vanaf vers 39 is te lezen, tóch schrijft hij 38 verzen lang over Gods onuitsprekelijk rijke genade en besluit hij (vers 2): “Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwig zingen. Ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.”

Ik zou zeggen: hoe donker het ook in ons vaderland wordt, nu de seculieren de duimschroeven aandraaien, hoe ellendig het er in je kerkelijke gemeente voorstaat, als vormendienst de godsvrucht verdrijft, en hoe zwart de dag van morgen voor jouw eigen zielservaring er ook uitziet, door de woekerplant van zondeliefde en twijfelzucht…, doe toch maar zoals Ethan: loof de HEERE en spreek goed van Hem. Blijf uitzien en doe een beroep op Gods eigen verbondsbelofte (vers 50): “Heere, waar zijn Uw vorige goedertierenheden [= verbondstrouw], die U gezworen hebt?”

Al luiden binnenkort de doodsklokken ook over jou…:

Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.

Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen?

Wie redt zijn ziel van ‘t graf?

Dan eindigt jouw leven toch zoals de Psalm eindigt: “Geloofd zij de HEERE in eeuwigheid!”

Gedenk mij, HEERE, zie hoe kort mijn leven is.
’t Kan toch niet, dat de mens vergeefs geschapen is?!
Wie is er die hier leeft, die ook niet eens moet sterven?
En het verderf van dood en graf niet zal beërven?
Waar is, o HEERE, toch Uw goedheid als tevoren?
Uw trouw aan David, met een dure eed bezworen?

Een kernvers is:

Geloofd zij de HEERE
in eeuwigheid!
Amen, ja, amen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen