Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 89 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Op de vorige bladzijde schreef ik dat in deze Psalm een wonderlijke mengeling aan de orde komt van twee totaal tegengestelde onderwerpen: Gods trouw én Gods ontrouw.

Het laatste is natuurlijk onwaar, want God is nooit ontrouw. Toch lijkt het er wel op. De dichter schrijft daarom ook: “U hebt het verbond met Uw knecht te niet gedaan.” En niet alleen toen, maar ook nu gaat het in het geestelijke en kerkelijke leven vaak zó toe. Dan lijkt het er echt niet op dat het Koninkrijk van onze glorierijke Zaligmaker eraan komt. Ook niet lijkt het er in 2013 helemaal niet op dat Zijn schitterende beloften vervuld zullen worden, zoals die uit Daniël 2 vers 44: “In de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in alle eeuwigheid zal bestaan”.

En toch, terwijl Ethan, de dichter van deze 89ste Psalm in de grote moedeloosheid verkeert, zoals vanaf vers 39 is te lezen, tóch schrijft hij 38 verzen lang over Gods onuitsprekelijk rijke genade en besluit hij (vers 2): “Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwig zingen. Ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.”

Ik zou zeggen: hoe donker het ook in ons vaderland wordt, nu de seculieren de duimschroeven aandraaien, hoe ellendig het er in je kerkelijke gemeente voorstaat, als vormendienst de godsvrucht verdrijft, en hoe zwart de dag van morgen voor jouw eigen zielservaring er ook uitziet, door de woekerplant van zondeliefde en twijfelzucht…, doe toch maar zoals Ethan: loof de HEERE en spreek goed van Hem. Blijf uitzien en doe een beroep op Gods eigen verbondsbelofte (vers 50): “Heere, waar zijn Uw vorige goedertierenheden [= verbondstrouw], die U gezworen hebt?”

Al luiden binnenkort de doodsklokken ook over jou…:

Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.

Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen?

Wie redt zijn ziel van ‘t graf?

Dan eindigt jouw leven toch zoals de Psalm eindigt: “Geloofd zij de HEERE in eeuwigheid!”

Gedenk mij, HEERE, zie hoe kort mijn leven is.
’t Kan toch niet, dat de mens vergeefs geschapen is?!
Wie is er die hier leeft, die ook niet eens moet sterven?
En het verderf van dood en graf niet zal beërven?
Waar is, o HEERE, toch Uw goedheid als tevoren?
Uw trouw aan David, met een dure eed bezworen?

Een kernvers is:

Geloofd zij de HEERE
in eeuwigheid!
Amen, ja, amen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen