Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 11

Auteur: ds. W. Pieters

God is groot in wijsheid en macht. Nu we voor de laatste keer over een stukje uit het boek Openbaring nadenken, zien we dat ook. Let maar op het volgende gedeelte uit hoofdstuk 11:

"En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neer op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; en de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen, en aan degenen die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven degenen die de aarde verdierven.

En de tempel van God in de hemel is geopend geworden, en de ark van Zijn verbond is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel."

Opgelucht kunnen al Gods kinderen ademhalen: de koninkrijken van deze wereld worden uiteindelijk tóch van onze Heere en van Zijn Christus. Al lijkt het er al eeuwenlang bitter weinig op. Het tegendeel lijkt zelfs nog al eens te gebeuren: dat Gods Koninkrijk wordt ingenomen of ingepalmd door de heersers van deze wereld.

     En wat in het groot, wereldwijd, geldt, geldt ook in het klein, zielspersoonlijk: het koninkrijk van duister ongeloof en donkere zondemacht van binnen bij mij lijkt het Koninkrijk van vrede en liefde, genade en verzoening helemaal te overwinnen. Maar het zal toch niet gebeuren!

     Christus zal voor eeuwig als Koning heersen. Jij niet, satan niet. Hij! Wat een opluchting! Wat een wonder! Ben jij er ook blij om?

Hij, Die Liefde is, Wijsheid is, Goedheid is, Hij zal heersen. Hij zal het recht doen zegevieren. Hij zal beschermen. O, mijn geliefde catechisant-lezer, vlucht toch in gebed tot Hem. Geef je over aan Hem.

Iedereen die het houdt met eerlijkheid en waarheid, dankt God, dat Hij Zijn grote, onoverwinlijke kracht heeft aangenomen om de hardnekkige tegenstander te verbrijzelen.

     Des te meer mag jij Hem wel danken dat Hij Zijn onweerstaanbare liefde-kracht heeft aangenomen om jouw vijandige gemoed in te winnen voor Zijn zalige liefdedienst! Of niet?

In het laatste stukje lezen we weer over de grootheid van God. Nu in het zinnebeeld van de ark. Zoals vroeger, wanneer het volk van Israël tot de strijd trok, de ark des verbonds werd gedragen, als teken van de zegenende aanwezigheid van de Heere, zo heeft het volk van God ook in zijn laatste strijd, wanneer de zevende bazuin klinkt, zijn ark des verbonds, die - God zij dank! - nooit in de handen van de Filistijnen kan vallen, maar die hoog verheven staat in het hemelse heiligdom en die toch het geloof altijd voor ogen heeft.

     Dat die ark getoond wordt, wijst op de volkomen verzoening met God door Jezus Christus en het daarop rustende eeuwige genadeverbond van God, dat ook door de stormen van de laatste tijd niet wordt omvergeworpen, maar juist daardoor tot zijn volle verwezenlijking en openbaring komt.

     En evenals eens van de ark des verbonds van Israël schrik en verderf uitging over alle onbesnedenen en onreinen, zoals de daarin bewaarde wet onder donder en bliksem van de Sinaï weerklonk, zo is ook voor het nieuwe heidendom van de laatste tijd de heiligheid en gerechtigheid van God in Zijn oordelen tot een verterend vuur.

We kunnen ons afvragen waar in de kerkgeschiedenis dit tafereel precies geplaatst moet of kan worden. Nuttiger lijkt het mij, wanneer we proberen op ons in te laten werken wat voor een blijde indruk het op de oude apostel Johannes moet hebben gemaakt, dat hij daar, op Patmos verbannen, de eer ontving om de ARK des VERBONDS te zien.

     Nooit, nooit mocht die ark door het oog van een Israëliet worden gezien. En nu, nu mocht op dat afgelegen rotseiland in de Middellandse Zee, deze uitgerangeerde getuige van Jezus Christus dit hoogheilige deel van de tempel zien - niet zoals de ark op aarde ooit zichtbaar was, als afbeelding van de hemelse ARK, maar de hemelse ARK zelf.

     Het kan toch niet anders of een schok van ontroering en blijdschap moet door Johannes' ziel zijn getrild

- de ark, die van Gods gunst getuigt...

- de ark, waarboven God genadig aanwezig was...

- de ark, vanwaar de grote Verbondsgod tot Zijn volk van vrede sprak...

Heb jij die ARK wel eens 'gezien': Jezus, dé Ark van Gods nabijheid?!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen