Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Geweldsteksten in de Psalmen

Auteur: David Moerman

Geweldsteksten in de Psalmen

Inleiding

Veel psalmen zijn geliefd bij christenen omdat ze veel herkenning oproepen, zowel in positieve als in negatieve zin. Denk bijvoorbeeld aan psalm 42, die zowel een verlangen naar God beschrijft als klachten over bestrijdingen, en ook lofprijzingen bevat. Al deze dingen horen ook bij het leven van een christen.

Kijken we op die manier naar psalm 139, dan sluit veel van deze psalm ook bijzonder aan bij het geloofsleven van de christen. David schrijft uitgebreid en in detail over Gods bemoeienis met zijn leven, en hoe nabij God is.

Het is echter in deze psalm dat David ook het volgende zegt:

19 O God, dat Gij de goddeloze ombracht!
21, 22 Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? ... Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij.

Dergelijke verzen roepen vaak een wat ongemakkelijk gevoel op, wat verschillende oorzaken kan hebben. Eén oorzaak is dat Jezus ons oproept om vijanden juist lief te hebben, en daar lijken de verzen uit psalm 139 mee in tegenspraak.

Oude en Nieuwe Testament

We denken vaak dat het Oude Testament gewelddadig is, en het Nieuwe Testament vol liefde. Een psalm als psalm 139 lijkt dat beeld te bevestigen. We krijgen dan de indruk dat het Nieuwe Testament die delen uit het Oude Testament heeft vervangen, zodat ze geen betrekking meer hebben op ons leven als christenen. David haatte zijn vijanden, maar Christus leert ons om onze vijanden lief te hebben.

Dit is echter een verkeerd beeld van wat de Bijbel leert. Het Oude Testament bevat bijzonder veel bewijzen van Gods liefde, ook richting mensen die wij als 'vijand' zouden bestempelen; Naäman is daar een goed voorbeeld van, hij had er notabene aan meegewerkt dat een meisje werd meegeroofd naar Syrië. Toch rekent Elisa niet met hem af.

Het Nieuwe Testament aan de andere kant bevat vele teksten die de ondergang van de goddelozen beschrijven (denk bijvoorbeeld aan het boek Openbaring).

Het doel van de geweldsteksten in de psalmen

Voor de psalmdichters was het niet ongebruikelijk om te bidden om een (gewelddadige) vergelding van de vijanden. Voor hen was het duidelijk dat God het kwaad niet ongestraft zou laten, en dat Hij opkomt voor degenen die verdrukt worden. 

De reden waarom we er moeite mee (kunnen) hebben, is misschien dat we zelf niet verdrukt worden, en we het ons ook niet goed kunnen voorstellen. Voor christenen in landen waar geen godsdienstvrijheid is, of waar godsdienstconflicten zijn, gaan deze teksten veel meer spreken. Dat God uiteindelijk zal vergelden, kan rust geven wanneer de vijandschap losbarst en zich richt tegen alles wat je dierbaar is.

Geweld en de oproep van Jezus

Het is al opmerkelijk dat in het Oude Testament de vergelding vaak aan God wordt overgelaten; zoals bijvoorbeeld in psalm 139:19. In het Nieuwe Testament is dit nog veel sterker uitgewerkt, en wordt daaraan de consequentie verbonden dat de gelovige de vergelding niet toekomt. Jezus legt de drempel zelfs nog hoger:

Mat 5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

In het verzen die volgen verbindt Jezus dit liefhebben van de vijanden aan Wie God Zelf is. En inderdaad zien we in het leven van Jezus vele voorbeelden van het liefhebben van zondaren. Toch eindigt ook Zijn liefde eens wanneer Hij komt om te oordelen.

Daarbij blijft er altijd een duidelijke afstand tussen de gelovige en degene die met God heeft afgerekend. Wanneer zo iemand nooit tot inkeer komt, dan is die scheiding ook definitief. In dat licht mogen we psalm 139:21-22 lezen, dat uiteindelijk de zonde geheel wordt uitgebannen en daarvoor geen plaats meer is in Gods Koninkrijk. Maar zolang de zondaar leeft is er bekering en vergeving mogelijk. Het Oude Testament kent daarvan genoeg voorbeelden.

Bronvermelding

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de Studiebijbel Oude Testament.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen