Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De verbinding tussen Psalm 42 en 43 - deel 1

Auteur: David Moerman

Inleiding

Een bekend aspect van de Hebreeuwse dichtkunst is de herhaling, meestal in de vorm van parallellisme (zie hier voor een verdere uitleg van dat begrip). In Psalm 42 en 43 is ook sprake van herhaling, maar dan in een meer letterlijke zin. Twee bijzonderheden willen we hierbij voor het voetlicht halen.

Herhaling als bindmiddel

Vanuit het berijmde psalmboek wordt niet gelijk duidelijk dat Psalm 42 en 43 sterk met elkaar verbonden zijn, vooral omdat beide Psalmen een andere melodie hebben.

Wanneer we naar de onberijmde tekst kijken, dan zien we dat Psalm 42:6, 42:12 en 43:5 bij elkaar horen, en de laatste twee zijn zelfs identiek. In de berijmde versie zijn dit 42:3 en 7, en 43:5 geworden. Als Psalm 43 dezelfde melodie had gehad als Psalm 42, dan was vers 5 precies hetzelfde geweest als Psalm 42:7. Het is dan ook niet vreemd om te denken dat Psalm 42 en 43 eigenlijk één Psalm zijn.

De reden van de splitsing is niet duidelijk, maar heeft wel oude papieren: de oudste griekse vertaling, de Septuaginta van vóór de jaartelling, heeft de tekst al in tweeën gesplitst. Een mogelijkheid is dat Psalm 43 een latere uitbreiding is op Psalm 42.

Variaties in de herhaling

Zoals we al hadden gezien, zijn Psalm 43:5 en Psalm 42:12 in de onberijmde tekst identiek. Psalm 42:6 is echter iets afwijkend:

Ps. 42:6 ...Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

Ps. 42:12, 43:5 ...Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Het verschil lijkt groter dan het in de grondtekst is. In het Hebreeuws is er alleen verschil in de woordscheiding, wat een relatief late bewerking van de grondtekst is. In de oudste teksten zijn er geen witruimtes tussen de woorden, maar zijn alle woorden als een lange keten aan elkaar verbonden.

Om het lezen te vereenvoudigen, hebben later de overschrijvers de woorden van elkaar los gemaakt. Hierbij moest dan uiteraard steeds een keuze worden gemaakt, die vaak voor de hand lag - maar niet altijd.

Als we Psalm 42:6 en het begin van vers 7 in de grondtekst aan elkaar plakken en alle woorden als een lange reeks letters beschouwen, dan zien we dezelfde reeks als in Psalm 42:12 en 43:5. Die reeks zou dus op dezelfde manier in woorden gesplitst kunnen worden, en omdat de Septuaginta de drie verzen ook identiek vertaalt, zijn daar zeker argumenten voor te geven.

Het probleem is echter dat het verschil dermate in het oog springt, dat het haast onmogelijk is dat de Masoreten (die verantwoordelijk zijn voor de hebreeuwse grondtekst zoals we die nu hebben) het over het hoofd hebben gezien. Het is minstens zo waarschijnlijk dat het een bewuste keuze is geweest.

De vraag is dan wat de achterliggende gedachte zou kunnen zijn. In 42:6 spreekt de dichter over de 'verlossingen van zijn aangezicht', ook te vertalen met 'zekere verlossing van zijn aangezicht'. Het 'aangezicht' is hier Gods aangezicht. De dichter spreekt dus de dank uit dat God verlossen kan, maar het blijft algemeen. In 42:12 en 43:5 gaat de dank verder dan in vers 42:6. Het is niet alleen God die in algemene zin verlossen kan, de verlossing is er ook voor hem persoonlijk, ja God Zelf is zijn verlossing geworden.

Op die manier gelezen zien we dat de herhaling eigenlijk een intensivering is geworden.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen