Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 19:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De arme, die in zijn oprechtheid wandelt,

     is beter dan de verkeerde van lippen

          en die een zot is.”            Spreuken 19 vers 1

Armoede is nooit een schande, tenzij ze een vrucht is van wangedrag. Wanneer zij met Goddelijke oprechtheid is versierd, is ze meest eervol. Het tegenovergestelde van armoede is rijkdom. Maar wat heb je, wanneer je rijkdom je hoogmoedig maakt, zodat je meent veel meer te zijn, dan je bent? Wat heb je, wanneer de rijkdom je oneerlijk maakt, zodat je geen oprechtheid meer hebt? Wat heb je, wanneer je rijkdom je leert met je lippen te zondigen, verkeerde dingen te spreken? Wat heb je, wan­neer de rijk­dom je dwaze dingen laat doen?

     Veel rijke mensen lopen verachtelijk over arme mensen heen. Ze leggen ze haast onder hun schoenzolen, zo weinig zijn ze in tel. Maar God legt die oprechte armen aan Zijn boezem! Wat een verschil, hè? Laat dan de rijke opschepper maar ver­achtelijk doen over Gods arme volk... Als de Heere Zelf ze hoog acht en ze in Zijn liefde koestert en vertroetelt, dan is het goed. Meer heb je niet nodig, dacht je wel?

     Veel mensen hebben achting voor de sluwe, geslepen zaken­man, de bikkelharde concurrent, de uitgeslapen en gewiek­ste politicus. Maar de arme, die vanwege zijn eerlijkheid en nauwe geweten geen kapitalist kan worden, is niet in tel. Salomo schrijft nu, dat het bij de Heere net andersom is. De Heere ziet de ver­keerdheid van de rijke, de uitbuiter, de egoïst en komt er een keer op terug...

     Wie was beter af, denk je, de arme Lazarus, vol zweren, die meer begeerte had naar brood, dan dat hij werkelijk kreeg en dus armoede moest lijden... óf de rijke man, die wel in prachtige kle­ding liep en overdadig leefde, elke dag maar weer? Wie was beter af, hij die in de blijdschap van alle blijdschap, de vreugde van alle vreugde en de troost in alle troost mocht delen, toen de engelen zijn ziel droegen in Abrahams schoot... óf hij, die in de hel zijn ogen open deed en toen in de pijn was en smarten leed in de vlam van Gods eeuwige toorn?

     Reken toch armoede en rijkdom met de Goddelijke reken­kunde. Want de menselijke rekenkunde is korte termijn-plan­ning, maar de Goddelijke is lange termijn-planning. Bereken dingen in het licht van de eeuwigheid.

In het geestelijke is het zo: God houdt Zijn kinderen arm. Ze kunnen geen dag zonder geestelijke ondersteuning. Ze moeten het helemaal hebben van de dagelijkse steun, die God hen geeft, de wijsheid, die Hij hen verleent, de genade, die Hij in hun hart doet druppelen.                    Jij ook?

     De rijke, de verkeerde van lippen, de zot denkt, dat het voordeliger is om onder de schone schijn van godsdienst, kerk­gang en christelijke normen en vormen zijn eigen wil te vol­gen, zijn eigen inzicht na te streven en zijn eigen lusten uit te leven.

                                            Jij toch niet?

     Nu, je komt op een dag tot de ontdekking, wat waarlijk waardevol was en wat echt goed was. Zou de arme gelovige niet veel beter af zijn, dan de rijke schijngelovige, denk je? Laat dan de opper­vlakkige gods­dienst maar roemen en pralen en grote woor­den spreken over Gods liefde en belofte... Maar laten wij ons houden bij de armen van geest, die een klein gevoel hebben van zichzelf, omdat ze zichzelf en hun zonden hebben leren kennen. En die toch niet anders kunnen dan steunen op de genade van God in Zijn Zoon Jezus Christus.

     Maar wanneer wandel je in oprechtheid? Er staat immers niet, dat een arme op zich beter is, dan een rijke, die ver­keerd spreekt met zijn lippen en een zot is. Maar er wordt nadrukkelijk bij gezet: wandelende in zijn oprechtheid! Wat is oprechtheid?

     Dat je zegt, wat je denkt en niet liegt. Dat je een venster in je hart hebt naar God toe, Zodat Hij alles mag zien, wat je doet, zegt en denkt. Dat je eerlijk bent gemaakt, niet meer arglistig/be­drieglijk. Dat je vooral ook opnieuw bent bekleed met het beeld van Jezus Christus, van Wie staat geschreven, dat er geen bedrog in Zijn mond geweest is.

     Oprecht is die lezer(es) van De Catechisant, die mag leren: ik ben alleen maar een huichelaar! Ik ben zo oneerlijk, Heere! Wilt Gij mij eerlijk maken?!

     En wanneer spreek je geen verkeerdheid met je lippen? Wanneer je Gods Naam roemt, ook onder de mensen, onder je klasgenoten, je collega's, je buren, je familie. Dan, wanneer je eerlijk je zonden belijdt en er niet één achter houdt. Dan, wanneer je mag leren, wat Jesaja uitriep:

                    “Wee mij, want ik verga,

            omdat ik een man van onreine lippen ben,

                want mijn ogen hebben de Koning,

               de HEERE der heer­scharen gezien!”

Dan spreek je geen verkeerdheid meer en ben je geen zot meer.×

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen