Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 116 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat een onuitsprekelijk mooie Psalm is Psalm 116! Ellende, verlossing en dankbaarheid – de drie geloofsonderdelen van onze Heidelbergse Catechismus (die juist in dit jaar 450 jaar bestaat) – komen zo heel duidelijk en hartroerend erin naar voren.

  • Weet jij hoe bitter de angsten der hel zijn?
  • Weet jij hoe zoet “Hij heeft mij verlost” is?
  • Breng jij het leven van de dankbaarheid – ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden – in praktijk?

Zing je mee – in welke berijming ook (van ds. Meeuse, van Datheen, van Revius, van Johannes Boekholt, of gewoon uit je psalmboekje)?

Bid maar onder het zingen dat je de inhoud geestelijk zult verstaan en hartelijk zult bevinden. O, wat zul je God dán prijzen en loven! Vooral wel als je (wat in Psalm 116 niet wordt benoemd) meer en meer gaat beseffen wat het de Heere Jezus heeft gekost om zielen uit die angsten der hel te verlossen (zie antwoord 44 van de Catechismus), om jou en mij te doen meemaken (vers 5): “De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.” En om jou dagelijks verwonderd te leren vragen (met vers 12): “Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden voor mij?”

God heb ik lief, want Hij hoort naar mijn stem.
Hij neigt Zijn oor als ik in smekend vragen
Mijn nood Hem klaag, waarom ik al mijn dagen
Hem zoek voor hulp en heil; en roep tot Hem.

Ik heb lief,
want de HEERE
hoort mijn stem,
mijn smekingen.

Ik was bekneld in banden van de dood.
‘k Ervoer de angsten van de hel als tangen.
Benauwdheid had met droefheid mij bevangen.
Ik riep Gods Naam aan in die bange nood:

Banden des doods
hadden mij omvangen
en angsten der hel
hadden mij getroffen. 

“Verlos mij, HEERE, en bevrijd mijn ziel.”
De HEERE toonde Zich aan mij genadig.
Hij is barmhartig, goed en ook rechtvaardig.
Hij redde mij, toen mij de moed ontviel.

De HEERE is genadig
en rechtvaardig
en onze God
is ontfermende.

De HEERE heeft eenvoudigen bewaard.
Ik was vergaan, maar Hij wou Zich erbarmen.
“Mijn ziel, keer weer, rust veilig in Zijn armen.
Hij heeft u welgedaan en u gespaard.”

De HEERE
bewaart de eenvoudigen
Ik was uitgeteerd, maar
Hij heeft mij verlost. 

U hebt, o HEERE, van de dood bevrijd
Mijn arme ziel, van tranen ook mijn ogen;
Van aanstoot ook mijn voet. ‘k Ga opgetogen
De weg die voor Gods oog ten leven leidt.

HEERE, hebt mijn ziel
gered van de dood,
mijn ogen van tranen,
mijn voet van aanstoot.


Ik heb geloofd, waarom ik dit verhaal.
‘k Was zo bedrukt dat ik schier was bezweken.
Ik sprak in haast – mijn wijsheid was geweken:
“Een ieder mens spreekt enkel leugentaal.”

Ik zei in mijn haasten:
''Alle mensen
zijn leugenaars." 

Wat zal ik God vergelden voor Zijn daân,
Voor al het goede aan mijn ziel bewezen?
De beker der verlossing, hooggeprezen,
Die neem ik op, ik roep de HEERE aan.

Wat zal ik
de HEERE vergelden
voor al Zijn weldaden
aan mij bewezen?

Ik zal de HEERE, waar Zijn volk vergaart,
Betalen wat ik zwoer in mijn gevaren.
Hoe kostbaar is het bloed der martelaren
In ’t oog van God, Die ’t gunstvolk eeuwig spaart.

Mijn geloften zal ik
aan de HEERE betalen
in de tegenwoordigheid
van al Zijn volk. 

Och HEERE, zeker doet U enkel recht.
Ik ben Uw dienaar, ‘k heb U trouw gezworen.
‘k Ben ook Uw kind, Uws dienstmaagds zoon geboren,
En U ontbond de banden van Uw knecht.

Och, HEERE, zeker,
ik ben Uw knecht,
een zoon
van Uw diensmaagd.

U breng ik, HEERE, al mijn dank en lof.
Ik roep Uw Naam aan in de hemelzalen.
‘k Wil mijn geloften, HEERE, U betalen. 
Te midden van Uw volk is rijke stof.

Ik zal aan U offeren
een offerande
van dankzegging. 

‘k Betaal de HEERE wat ik heb beloofd,
Waar in Zijn voorhof komen die Hem vrezen.
In u, Jeruzalem, wordt God geprezen.
Men zingt in u: “De HEERE zij geloofd!”

Ik zal mijn gelofte
aan de HEERE betalen
in de tegenwoordigeheid
van al Zijn volk. 

Zing maar mee, want God is het zo eeuwig waard! Onderzoek wel of het in je hart en leven waar is, wat van vers tot vers staat. Lees en herlees de heerlijke inhoud van de Psalm in de Bijbel zelf en smeek om het ware geloof.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen