Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje;

     laat haar borsten u te allen tijd dronken maken;

          dool steeds in haar liefde.”

                                        Spreuken 5 vers 19

Niet zo gemakkelijk is de tekst die hier boven staat. Het gaat over het huwelijk. Salomo schrijft daarover in zijn boek vol wijze raadgevingen aan de jeugd: Spreuken. Heel hoofdstuk 5 gaat erover.

Blijkbaar vindt de Heilige Geest dit onderwerp belangrijk. Want niet alleen in dit Bijbelboek staat er heel wat over in. Ook in andere, zowel Oudtestamentische als Nieuwtestamentische boeken.

Dat komt omdat de zonde op het terrein van de sexualiteit groot is en ook omdat de zegen op dit terrein heel belangrijk is.

Hosea zegt (hoofdstuk 4 vers 11)

“Hoererij, en wijn, neemt het hart weg.”

Dat betekent: op het terrein van de vleselijke lusten zijn we geen heer en meester, denken we niet verstandig, maar worden we zomaar slaaf. Voordat we het weten.

We worden zomaar slaaf van sexuele zonden. Natuurlijk kan dat ook wel op andere terreinen, denk aan gokken, maar toch ook zeker op het terrein van losbandigheid ten aanzien van drank en hoererij.

Dit is één van de redenen dat God het huwelijk heeft gegeven. En dan niet een huwelijk waarin onkuisheid op een `wettige' manier wordt beoefend. Maar een huwelijk waarin de vreze des HEEREN heerschappij voert ook in het lichamelijke aspect van de liefde tussen man en vrouw.

Waar zulk een huwelijk is, heeft iemand het tegengif (het medicijn) tegen de zonde van hoererij en andere vormen van onzedelijkheid.

In onze tijd wordt juist op dit terrein de zonde openbaar bedreven en officieel goedgekeurd. Daarom is het des te nodi­ger dat jullie in je jonge jaren goed weten om te gaan met je lichaam, wat betreft de geslachtsdrift en alles wat daarmee samenhangt.

Ga je in je jonge jaren hierin scheef en geef je in je jonge jaren toe aan de verleidingen die van alle kanten voor je ogen komen, dan bewerk je voor jezelf een ellendige slavernij.

In het begin kan het wel schijnen dat toegeven aan je sexuele verlangens fijn is; maar uiteindelijk ben jij de grote verlie­zer, wan­neer je op dit terrein van het leven, op weg naar de volwassenheid, niet voorzichtig en Bijbels leeft.

Wat zegt de HEERE nu door middel van Salomo in het vers van deze meditatie? Zoals je misschien al begrijpt, is het eerste deel van de tekst beeldspraak. In Israël werd heel veel ge­bruik gemaakt van beeldspraak. Dat kun je in de Bijbel dan ook vaak tegenko­men. Een beeld werd gebruikt als een soort illu­stratie. Men had geen plaatjes, maar men gebruikte de beeld­spraak als zo'n ge­dachten-plaatje.

Wat er nu precies met de beeldspraak van de lieflijke hinde en het aangename steengeitje wordt bedoeld, is niet zo duidelijk. Maar wel is het zeker dat hiermee iets wordt gezegd over de omgang tussen man en vrouw in het huwelijk.

Wat kan juist een hinde, een ree, niet een prachtig dier zijn! Statig, gratieus! Wat kun je ervan genieten als je zo'n edel­hert ziet!

Zo mag een man van zijn vrouw genieten met een onzondig ver­maak.

Het tweede wat er staat, is dat de man figuurlijkerwijze dronken mag worden van het huwelijksgeluk en -genot bij zijn vrouw.

Zullen jullie het nooit geloven, wanneer men beweert dat je van God `niks' mag! Dat het leven met God saai en naar en kleurloos en onaange­naam is! Dat bekeerde mensen nergens meer van kunnen of mogen genieten! Of dat lichamelijk genot in het huwelijk zondig is!

Duidelijk blijkt uit de tekst dat het sexuele genieten op zich niet zondig is. Maar ..., de vraag is ─ zeker in je puberteit ─ hoe ga je ermee om? Wens jij je lichaam rein en kuis te bewaren tot de dag van het Christelijk huwelijk? Of vergooi jij je?

[Duidelijk is dat alles wat ik vanuit de man over de vrouw schreef, omgekeerd precies zo geldt van de vrouw tot haar man.]

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen