Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 17:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De bestraffing gaat dieper in de verstandige

dan de zot honderdmaal te slaan"

                                       Spreuken 17 vers 10

Wanneer de profeet Nathan tot David komt en hem in Gods Naam komt zeggen, dat hij des doods schuldig is vanwege zijn moord op Uria, vernedert David zich. Hij wordt niet boos en stuift niet op, maar hij erkent zijn zonde en belijdt de doodstraf waard te zijn.

Wanneer daarentegen Mozes bij Farao komt en allerlei vreselijke plagen laat geschieden op Gods bevel en in Gods kracht, vernedert de koning van Egypte zich niet, maar blijft hij uiteindelijk na alle tien plagen onveranderd.

Deze twee voorbeelden passen bij de twee helften van het bovenstaande tekstvers: de ene is een verstandige: koning David; de andere is een zot / dwaas: de Egyptische Farao. En natuurlijk komt de Bijbel tot ons met de vraag: op wie lijk jij? Heb jij aan een woord van bestraffing genoeg, of heb je slagen nodig?

Wanneer je een paard goed africht, heb je bijna nooit een zweep nodig. Een verstandig paard kent het klappen van de zweep, wanneer de koetsier de zweep laat knallen door de lucht boven het paard en er hem niet mee sláát. Maar een ezel, al probeer je die nog zo goed af te richten, heeft steeds weer slaag en zweepslagen nodig om zijn werk te doen; en hij blijft even onverstandig.

Op wie lijk jij?

Salomo heeft in zijn wijsheid opgemerkt hoe het in de praktijk van het dagelijkse leven toegaat in de opvoeding van kinderen en in het onderricht van leerlingen. Hij ziet het meermalen: sommigen luisteren naar een vermaning, zonder dat er hoeft te worden gestraft; anderen luisteren nooit en hebben straf nodig.

In Spreuken 17 vers 10 gaat het over 'bestraffing'. Deze bestraffing is niet een lijfstraf of zo iets, maar een berisping. Wanneer je iets doet dat niet goed is of je wilt iets gevaarlijks ondernemen, dan is een verstandige jongen al te corrigeren met een enkel woord van dreiging en berisping. Hij weet: dit moet ik nalaten.

Wanneer hij iets zondigs heeft gedaan, is er slechts een enkele blik nodig van de opvoeder / leraar om hem te overtuigen van zijn schuld en berouw in hem te verwekken.

Zo handelt God ook: Hij weet precies hoeveel wij nodig hebben om ons te overtuigen van zonden en om ons zo te brengen tot Christus. De HEERE gaat met elk mens een eigen weg. De één moet er veel dieper door in de overtuiging van zijn zonde dan de ander. De één heeft dat nodig, de ander kan dat missen. God is de wijze Opvoeder, Die weet hoe hard wij zijn.

Wie nu zichzelf enigszins heeft leren kennen, die weet best: ik lijk op die zot, niet op die verstandige! Ik heb 100 zweepslagen nodig, maar o, ik ben bang dat ik er uiteindelijk nog niets van leer! Ik ben zo bang dat ik een ezel gelijk ben en dat mijn foto in Farao's geschiedenis is afgebeeld!

Wat is het dan een wonder dat God zotten tot verstandigen kan maken. Dat Hij er voor kan zorgen dat je wèl luistert, wèl overtuigd wordt van je zonden, wèl verbroken wordt vanwege je goddeloosheid en wèl de noodzaak van bekering en geloof gaat inzien. Ja, dat Hij machtig is om de bestraffing, de berisping zo diep in je hart te laten doordringen dat je er wezenlijk door verandert, dat je daardoor je in het vervolg mag hoeden voor de zonden.

De HEERE weet, dat Petrus zo'n zot is, die niet luistert naar de bedreiging. Jezus zegt hem immers: jullie zullen allen in deze nacht aan Mij geërgerd worden en Mij verlaten! Maar Petrus is overmoedig en zegt: al zouden ze allen U verlaten, ik niet; ik zal met U in de gevangenis gaan en zelfs wil ik wel voor U sterven. Maar o, wat was hij een zot, een dwaas.

De Heere Jezus brengt hem echter tot verstand in de vreselijke weg van de verloochening, waarin Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort en waarin hij zichzelf vervloekt... Dan keert Jezus Zich om en dan is één blik uit Zijn liefdevolle en bedroefde ogen genoeg om Petrus diep te treffen tot in het binnenste van zijn ziel. Dan gaat hij naar buiten en weent bitter! O, dat wij in ons jonge leven de bestraffing zouden horen, zouden ter harte nemen en niet dwars of dwaas weerspannig zijn! Leer toch het Woord van God en het berispende woord van je ouders ernstig nemen en vraag aan de HEERE dat Hij het zo diep in je laat indringen, dat het voor jou je leven lang nuttig en heilzaam zal zijn.                

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen