Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 8:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Opdat Ik Mijn liefhebbers doe be-erven, dat bestendig is;

     en Ik zal hun schatkamers vervullen.”

                                        Spreuken 8 vers 21

`Quis fallere possit amantem?', zo luidt een spreekwoord / gezegde in het Latijn. En de betekenis is: wie kan een lief­hebber bedriegen? Nu over zo'n liefhebber gaat het in de woorden van Spreuken 8 vers 21. Iemand, die liefheeft, ziet scherp, of: liefde ziet scherp.

Als jij de Heere Jezus liefhebt, ga je scherp opletten. Dan wil je geen prediking meer horen, waar het werk van Christus onderbe­licht wordt. Dan wil je geen gedachten meer koesteren, waardoor Hij in Zijn grote liefde verdacht gemaakt wordt. Dan ga je scherp zien, scherp horen en scherp opletten of in prediking en handel­wijze wel de ere aan Christus' Naam wordt toegebracht en of Zijn werk wel op de juiste wijze wordt uitgestald.

Nu, dat doet Salomo ook in Spreuken 8. Heel het hoofd­stuk is vol van de Ware Wijsheid, namelijk de Zoon van God, Die van eeuwigheid bij de Vader is en Die ons ware wijsheid leert.

Van Hem zegt de spreukendichter in het vers bovenaan deze bladzijde, dat Hij Zijn liefhebbers iets doet be-erven, dat bestendig is.

Bestendig is het tegenovergestelde van vergankelijk. In de Bijbel worden wij mensen vergankelijk genoemd (Psalm 39). Verder zegt Johannes in zijn eerste algemene zendbrief, dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid.

Dus als in Spreuken 8 ons een bestendig en onvergankelijk goed wordt beloofd, dan moet het wel gaan over iets dat boven onze sterfelijkheid uit gaat en dat niet met de wereld voorbijgaat! Het gaat dan ook om een eeuwig-blijvend goed.

Wie nu waarlijk Jezus liefheeft, richt zich op geen verganke­lijke dingen meer. Hij ziet scherp, dat al die dingen vergaan, dat ze geen re-ele, geen werkelijke, geen blijvende waarde hebben. Hij veracht ze.

Maar alleen deze liefde ziet zo scherp!

Alleen deze liefde laat zich niet bedriegen!

Er staat nu, dat we dit heerlijk goed kunnen be-erven. Niet verdie­nen dus, niet maken., niet stelen, niet pakken. Alleen maar be-erven. Dat betekent, dat het voor niets is en dat het zonder enige waardigheid van ons is.

Dit opent een poort van heil voor

     rechteloze jongens,

     helwaardige meisjes...                          voor jou...?

Verder belooft de Heere Jezus onze schatkamers te vervullen. Dat betekent, dat we overvol zullen raken van het grote heil, dat Hij gratis schenkt. Je leest in dit vers en ook in de omringende verzen immers niets over `betalen'. We kunnen het niet, maar we hoeven het ook niet. Hij geeft het voor niets.

Is dat niet winstgevend?

                      Eeuwig-blijvend goed

                          voor niets

                           overvol!

We hebben schatkamers, zegt de tekst. Welke?

1. ons verstand. God vervult ons verstand met Goddelijke wijsheid. Van nature is ons verstand verduisterd en zijn we dwazen (al menen we nog zo wijs te zijn). Maar door de Godde­lijke verlichting van ons verstand worden we met wijsheid vervuld, zoals Paulus bidt in Efeziërs 1 vers 17─19: `Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, u zou geven de Geest van wijsheid en van openba­ring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat u weet, welke de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.'

2. behalve de schatkamer van ons verstand wordt ook die van onze wil vervuld met bestendig goed: we worden gewillig om de Heere te dienen, we gaan Jezus volgen en onderwerpen ons geheel en al aan Hem, graag! Denk aan Jezus' oproep (Mattheüs 16 vers 24): “Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.”

3. en ten slotte vervult Jezus Christus ook de schatkamer van ons gevoel: we krijgen een overlopende hoeveelheid vreugde, blijd­schap, vrede en geluk te ervaren, waarbij we echt onuit­sprekelijk, intens genot ontvangen. ... ... ...                                  

Hoe is dat bij jou?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen