Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De wet van Mozes en jij: tempel en heiligheid

Auteur: ds. W. Pieters

Heidenen hadden ook allemaal tempels. Vaak prachtige gebouwen, zoals later de tempel van koning Salomo. Maar God liet in het begin alleen maar een eenvoudige tentwoning maken. Natuurlijk was daar veel goud en zilver en allerlei kostbaar edelgesteen­te in verwerkt. Maar de woning zelf was toch maar een eenvou­dige, verplaatsbare houten tent. Het Latijnse woord `taberna­culum', waarvan ons woord `tabernakel' is afgeleid, betekent `houten hut/tent/barak', of zelfs gewoon `tent'.

Er was nog een groot verschil tussen de tempel of tabernakel van het volk Israël én de heidense tempels van de volken in Kanaän en in de omliggende landen. De heidense tempels waren open gebou­wen. Gedeeltelijk kon je daar zomaar inkijken en ook zomaar ingaan. Maar de tabernakel van de God van Israël was een geslo­ten tentwoning. Om dat gesloten zijn van deze Godswo­ning nog eens te benadrukken, werd er een voorhof omheen gemaakt. We vinden daar (verkort) het volgende over in Exodus 27 vers 9─19:

1.Gij zult ook de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidhoek zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangselen/gor­dijnen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte van een zijde zal honderd ellen zijn.

     2.Ook zullen zijn twintig pilaren en hun twintig voe­ten van koper zijn; de haken aan deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn.

     3.En in de breedte van de voorhof aan de westhoek zullen gor­dijnen zijn van vijftig ellen; hun pilaren tien en hun voeten tien.

     4.In de poort nu van de voorhof zal een bedekking/gor­dijn zijn van twintig ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweernd linnen, geborduurd werk.

     5.De lengte van de voorhof zal honderd ellen zijn en de breedte doorgaans vijftig en de hoogte vijf el­len.

Wat is de bedoeling van dat afgeslotene van Israëls Godswo­ning? Hierdoor wordt benadrukt, dat de God van Israël, de HEERE, een heilig God is. Hij woont niet onder het volk Israël met een open deur. Denk aan het paleis, waarin onze koningin woont. Daar kun je ook niet zomaar naar binnen lopen. Daar staat niet op de deur: `Binnen zonder kloppen.'

Nee, daar staat een schildwacht.

God is niet van onze orde, van ons kaliber. God is de Oneindig Hoog Verhevene, de Eeuwige, de Gans Andere, de Zondeloze. Hij, Die ons gemaakt heeft, staat niet op gelijke voet met ons. Gewoon even naar God toegaan, is er niet bij.

De tabernakel was een hermetisch afgesloten woning. En om dat nog meer te benadrukken wilde God, dat er een omheining van ondoorzichtige gordijnen/behangselen werd opgetrokken om de tabernakel heen. Je kon de tabernakel dus niet alleen niet ínko­men, maar je kon deze heilige woning van God niet eens zomaar van alle kanten zíen. Er was een `schutting' om heen. Het heilige wordt afgezonderd, mag niet alledaags worden. Er was een blin­kend witte, linnen `muur' rondom het heilige gebouw van Gods Aanwezigheid. Deze `muur' was 2½ meter hoog. Daar kon je dus ook niet eventjes overheen kijken...

Wie van ons heeft daar een indruk van in zijn of haar ziel?

Wij leven in een tijd, dat in het gewoon burgerlijke leven de ver­schillen tussen gezagsdragers en ondergeschikten bijkans weg vallen. Je moet tegenwoordig maar iedereen bij de voornaam noemen... Ook ten aanzien van God en Goddelijke dingen geldt, dat we bijna niet aan dit slijtageproces ontkomen. Als je soms leest op welk een banale/alledaagse en platvloerse manier men over de Heere spreekt, dan griezel je ervan. Maar hoe is dat onder ons? hoe denken wij over de Heere? Hebben wij er eigen­lijk wel enig idee van, hoe majesteitelijk en machtig, indruk­wekkend en schitterend onze God is?

Als jij gaat bidden, bereid je je dan ook voor, om niet on­voorbereid `eventjes' tot God te komen en een gebed `af te raffelen'? Denk je onder het bidden er ernstig over na om je gedachten niet te laten afdwalen? Besef je, tot Wie je spreekt, wanneer je je mond open durft te doen tot God?

De voorhof benadrukte voor elke Israëliet én voor elke heiden, die voorbij kwam, dat God heilig en majesteitelijk is, niet alledaags.

Toch was de ruimte niet zó afgesloten, dat je er niet in kon of mocht. Er was één ingang. En dat is een wonder! Hoe heilig en afgezonderd God ook is, er is een toegang tot Hem. Niet zomaar, maar op een voorzichtige manier. Niet van alle kant, zodat je gewoon in het voorbijgaan eventjes binnen liep en weer weg ging en nieuwsgierige blikken kon werpen op de heili­ge dingen. Maar bijzonder, apart, met overleg en voorzichtig­heid.

Maar er zit nog een betekenis bij de oprichting van de voorhof met die prachtige, indrukwekkende, witte `muur' van linnen. De Heere wilde daarmee ook duidelijk maken, dat Zijn dienst van ons afzon­dering vraagt: stilte, rust. Niet te midden van het gewoel en het gejoel van de straat, onder het oog van de haastige, drukke, nieuwsgierige voorbijganger, die onheilig in zijn gedachten en onbeschaamd in zijn blik zo getuige zou zijn van de ontmoeting van een boeteling, een God-vrezende met zijn God. Nee, daar is afzondering, de binnenkamer. Zo noemt Jezus die plaats: een plekje, waar je de tijd neemt, waar je je gedachten ordent, waar je opgejaagde geest tot rust komt, waar je nadenkt, waar je de drukke wereld een moment als het ware achter je laat, waar je God ontmoet. En dat is geen alledaagse gebeurtenis, maar een heilig wonder, een bijzonder voorrecht...

Is dat bij ons ook zo? Zien en beleven wij de ontmoetingen met God in ons huis, in Zijn Huis vooral, als een moment van afzonde­ring en adempauze?

Ik wens je van harte toe, dat je door middel van de opvoeding van je ouders hebt mogen leren, dat Bijbellezen en bidden niet tussen­door dient te geschieden, terwijl de één nog zijn bord leeg schrapt en de ander zijn schoenen al aantrekt. Maar dat er rust en tijd voor de dingen van God mag en moet zijn. Moet en mag. Ja, want van Wie is eigenlijk die tijd, die jij meent voor duizend dingen nodig te hebben? Van jou of van de Schep­per van tijd en ruimte? Mag Hij nog een beetje tijd, een paar minuten van jouw drukke dag van je vragen? Mag Hij er nog op rekenen, dat je eventjes apart gaat om tot Zijn heilig Aange­zicht te naderen in het gebed?

Wat is het heerlijk om eventjes op adem te komen; al dat draven en zwoegen, zweten en slaven een moment achter je te laten en je rustig/ontspannen te begeven tot de ont­moeting met de Allerhoogste Koning, onze God en Heere. Tijd te nemen voor het `gesprek' met God. Geniet er maar van, aan het einde van de dag; en vergeet het ook niet aan het begin van de dag! Niet haastig, maar bezadigd; niet tussendoor, maar afgezonderd!

Wees er zeker van, dat het zelfs psychisch nog zijn vrucht afwerpt, wanneer je dagelijks de tijd neemt voor de dienst van God. Er lopen zoveel mensen met stress en overbelasting. Maar het volk, dat in het voorhof komt, ontvangt rust: achter de witte `muur' van Gods heilige en vergevende liefde...

Weet jij ervan?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen